Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №2(37)2018

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Modelul matematic al liniei electrice cu transpunerea conductoarelor fazelor
Autori: Berzan V., Pațiuc V., Rîbacova G. Institutul de Energetică Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul acestei lucrări constă în elaborarea modelului matematic și a metodei de calcul a regimului permanent în linia cu multe conductoare cu faze transpuse. Modelul matematic s-a elaborat în baza ecuațiilor telegrafiștilor, care țin cont de faptul, că liniile electrice sunt linii cu parametri distribuiți. În calitate de obiect al studiului s-a selectat linia aeriană cu tensiunea 110 kV cu două circuite de tip compact cu conductoarele amplasate în plan orizontal și transpuse circular. Sunt formulate condițiile inițiale și la limită pentru cazul liniei electrice cu dublu circuit și cu reglarea unghiului diferenței de fază al tensiunilor la intrarea liniei. În secțiunea de transpunere, valorile parametrilor conductoarelor se modifică prin salt, ceea ce complică procedeul de calcul al regimului în linie. Modelul și softul elaborat includ aceste particularități. În baza modelului elaborat s-au executat calcule ale regimului de funcționare a liniei electrice cu dublu circuit de tip compact și a liniei dirijate cu autocompensare. S-au obținut soluțiile numerice privind evoluția puterii active și reactive în fazele liniei în diferite secțiuni a ei pentru cazurile de reglare și nereglare a unghiului diferenței de fază pentru cazul fără și cu transpunere a conductoarelor fazelor liniei. S-a demonstrat aplicabilitatea modelului pentru studierea proceselor de vehiculare a puterii în liniile electrice cu multe conductoare. S-au obținut soluții numerice utile pentru estimarea gradului de influență reciprocă ale fazelor privind capacitatea de vehiculare a puterii spre sarcină la transpunerea conductoarelor.
  Cuvinte-cheie: linie electrică, dublu circuit, reglare, unghi a decalajului de fază, putere activă, putere reactivă, magnitudine, deviere.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343398
2 Metoda determinării parametrilor circuitului echivalent a transformatorului cu mai multe înfășurări sub forma stelei multi-pate
Autori: Suslov V.M., Bosneaga V.A. Institutul de Energetică Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Este cunoscută metoda construirii schemelor echivalente pentru transformatoare cu două sau trei înfășurări sub formă de stea (fără legături electromagnetice între elementele razelor), cu conectarea ramurii de magnetizare la un punct comun. În cazul unui transformator cu un număr de înfășurări patru sau mai multe, numărul impedanțe de scurt-circuit a perechilor de înfășurări este mai mare, decât numărul de raze ale starului corespunzător, ceea ce face imposibilă construirea unei scheme suficient de corecte sub forma unei stele multi-pate fără legături electromagnetice între elementele razelor. Este de asemenea utilizat un circuit echivalent sub forma unui poligon complet cu un număr de vârfuri egal cu numărul de înfășurări ale transformatoarelor sau de scheme echivalente asemănătoare copacilor care sunt aproximative în natură. Sunt de asemenea cunoscute schemele echivalente în forma de lanțului cu influență electromagnetică a elementelor. Cu toate acestea, amplasarea elementelor circuitului echivalent este legată de aranjamentul reciproc al înfășurărilor transformatorului în fereastra miezului magnetic. În toate aceste cazuri, apare problema alegerii locului conectării ramificației de magnetizare. În plus, aceste scheme (cu excepția schemei poligonale complete) nu sunt universale, iar metodele de determinare a parametrilor acestora sunt complexe. În această lucrare se propune metoda de determinare a elementelor schemei echivalente unui transformator cu multiple înfășurări sub forma unei stele multi-pate cu legături electromagnetice între elementele razelor, cu o ramură de magnetizare. Ca baza este folosita formula, care exprima impedanța de scurtcircuit a perechii de înfășurări prin impedanțele proprie și reciprocă înfășurărilor. Folosind procedura de pseudo-inversiune a matricei, se propune o metoda pentru determinarea impedanțelor proprie și reciproce a elementelor, care constituie razele stelei. Această schemă este universală și nu este legată de aranjamentul specific al înfășurărilor pe miez, permite determinarea parametrii circuitului echivalent în forma de stea multilaterala cu legături electromagnetice intre razele în conformitate exactă cu valorile impedanțelor de scurt-circuit a perechilor de înfășurări ale transformatorului și este o continuare logică a schemei echivalente convențională a transformatorului cu trei înfășurări. În plus, algoritmul propus asigură pozitivitatea impedanțelor inductive ale razelor stelei.
  Cuvinte-cheie: circuit echivalent, stea cu mai multe raze, impedanțe de scurtcircuit a perechilor de înfășurări.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343402
3 Filtru activ de putere paralel cu comandă la regimuri de alunecare
Autori: Scureatin Iu.V., Belousov A.V., Denisevici N.A. Universitatea tehnologică de Stat din Belgorod V.G. Shuhov. or. Belgorod, Federaţia Rusă
  Rezumat: Filtru active de putere (FAP) paralel, fiind un element neliniar, este însăşi sursă de armonici superioare, amorsarea cărora rămâne pentru a fi efectuată de către filtrul de interfaţă. La utilizarea în acest scop a L-filtrului pasiv trifazat în punctele de comutare la reţea sunt prezente armonici superioare, amplitudinea cărora depinde de raportul dintre inductanţa filtrului şi inductanţa reţelei. În acest caz asigurarea bunei calităţi a tensiunii în punctele de comutare la reţea nu întotdeauna este posibilă. Ca variantă de soluţionare a problemei este utilizarea LC-filtrului trifazat. Însă ridicarea ordinului filtrului duce la apariţia fenomenelor de rezonanţă, necesitatea lichidării cărora condiţionează înaintarea rigorilor adiţionale faţă de sistemul de comandă. Pentru soluţionarea problemei menţionate, de perspectivă este comanda întreruptă în regimuri de alunecare, avantajele căreia sunt cunoscute pe larg. Astfel, în lucrare este examinat FAP paralel cu LC-filtru de interfaţă de ordinul doi trifazat şi comandă în regimuri de alunecare cu scopul estimării eficienţei compensării componentelor neactive de putere şi a formei tensiunii în punctele de comutare la reţea. Este arătată sinteza de comandă prin intermediul conturului de curent FAP. În setul de softuri aplicative Matlab/Simulink este realizată modelarea sistemului cu FAP paralel în cazul funcţionării la sarcină neliniară asimetrică. Rezultatele simulărilor demonstrează abilitatea FAP menţionat de a asigura o calitate considerabil de înaltă a tensiunii în punctele de comutare la reţea şi înlăturarea tuturor componentelor negative a puterii consumate din reţea. Astfel, elementul de comandă în regimuri de alunecare oferă sistemului proprietatea unei sensibilităţi joase la alterările din partea sarcinii.
  Cuvinte-cheie: filtru activ de putere paralel, regim de alunecare, armonici superioare, compatibilitatea electromagnetică, componentele neactive ale puterii
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343408
4 Reducerea pierderilor în sistemele de aprovizionare cu energie electrică a sectorului locativ individual
Autori: Averbuh M.A., Jilin E.V., Procopishin D.I. Universitatea tehnologică de Stat din Belgorod V.G. Shuhov. or. Belgorod, Federaţia Rusă
  Rezumat: Obiectivul principal al lucrării este dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor de reducere a pierderilor de energie electrică în regimurile nesinusoidale şi asimetrice la funcţionarea sistemelor de aprovizionare cu energie electrică a sectorului locativ individual. Pentru atingerea scopului propus s-a efectuat analiza metodelor şi procedeelor existente de reducere a pierderilor de energie electrică la regimurile de funcţionare nesinusoidale şi asimetrice, totodată fiind efectuate cercetări experimentale ale parametrilor principali ai reţelei şi ai indicilor de calitate a energiei electrice. Se propune minimizarea pierderilor de energie electrică din contul instalării filtrelor armonice pasive şi active. Alegerea locului şi a tipului de instalare a filtrului armonic pasiv se efectuează pentru curenţii armonicilor 3 şi 5 în baza soluţiei problemei bi-criteriale de optimizare. A fost efectuat calculul curenţilor armonicilor 3 şi 5 prin metoda potenţialelor în noduri şi obţinute valorile curenţilor de compensare, în baza soluţiei primei părţi a problemei de optimizare prin metoda Lagrange. Soluţionarea problemei de optimizare a minimului de costuri actualizate prin metoda gradientului combinat permite alegerea tipului filtrului armonic pasiv. În baza soluţiei problemei bi-criteriale de optimizare se propune instalarea filtrelor armonice pasive de rezonanţă pe trei piloni, începând cu cel din capăt, peste fiecare 100m. În urma acestora coeficientul sumar al armonicilor componentelor curentului, din contul compensării armonicilor 3 şi 5 s-a redus până la 5,49%. Instalarea filtrului armonic activ la barele de joasă tensiune a staţiei de transformare a permis reducerea coeficientului sumar al armonicilor componentelor curentului până la KI= 0,97 %.
  Cuvinte-cheie: sectorul locativ individual, pierderi de energie electrică, nesinusoidalitate, asimetrie, optimizare, filtru armonic activ, filtru armonic pasiv, modelarea prin simulare.
DOI: https://10.5281/zenodo.1343394
5 Cercetări asupra schimbării componenţei structurale în grup a uleiului de transformator în procesul de exploatare
Autori: Kurachina O.E.1, Kozlov V.C.1, Turanova O.A.2, Turanov A.N.2
  Rezumat: Metodele existente de diagnoză a uleiului de transformator necesită prelevarea probelor şi efectuarea cercetărilor sofisticate de laborator. Noi am studiat spectrele de permitivitate în diapazonul apropiat infraroşu (IR) a elementelor reprezentative de hidrocarburi din componenţa uleiurilor de transformator. A fost propusă o metodă nouă de determinare a componenţei structurale în grup a uleiurilor corespunzător acestei benzi de absorbţie, ce diferă prin simplitate considerabilă şi este legată nemijlocit de caracteristicile moleculelor, comparativ cu metodele existente de determinare a componenţei structurale în grup după nomograme. Sunt prezentate rezultatele analizei componenţei structurale în grup a uleiului de transformator în baza datelor spectrelor optice în diapazonul apropiat infraroşu, ce permite determinarea ponderii fiecărei componente şi formarea benzii analizate. Sunt înregistrate şi analizate spectrele optice în diapazonul apropiat IR la probele uleiurilor de transformator proaspete şi deşeuri de marca GK, în diapazonul 10250-11750 сm-1. Este arătat, că pe parcursul îmbătrânirii uleiului de transformator ponderea grupurilor CH2 se micşorează, la grupurile CH3 se atestă o oarecare creştere, iar la grupurile CH - o creştere considerabilă, confirmând prin aceasta efectul creşterii compuşilor aromatici în asemenea sisteme, reducerea cantităţii de naftene, iar parafinele sunt cele mai stabile. Acest fapt poate fi utilizat la elaborarea sistemelor de monitorizare a transformatoarelor de putere umplute cu ulei. Determinarea componenţei structurale în grup a uleiului şi a schimbărilor în procesul exploatării permite de a controla starea uleiului în practică, dar după starea sa - a controla starea tehnică a transformatorului şi determina apariţia în transformator a defectelor termice şi de descărcări.
  Cuvinte-cheie: spectroscopie, diapazonul infraroşu de radiaţie, ulei de transformator.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343455
6 Estimarea schimbului de putere prin linii electrice aeriene 110 kV la interfața sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova
Autori: 1Postolaty V., 1Berzan V., 1Bykova E., 1 Boșneaga V., 1Suslov V., 1Ermurachi Iu., 2Grigoras Gh., 2Gavrilas M., 2Istrate M. 1Institutul de Energetică, Chișinau, Republica Moldova 2Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iasi, Romania
  Rezumat: Scopul acestei lucrări constă în estimarea posibilității utilizării tehnice a liniilor cu tensiunea de 110kV de la interfața sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României ca linii de interconexiune, ținând cont de regimul sistemului electroenergetic unificat, care include concomitent sistemul electroenergetic al țărilor CSI, inclusiv, a Moldovei, României, Ucrainei și a altor țări din regiune. În schema de calcul al regimului permanent sincron a sistemului integrat s-a evidențiat zona de interconexiune a sistemelor moldovenesc și românesc: linie electrică aeriană (LEA) 110 kV Stânca-Costești, Țuțora (Fai)-Ungheni și Huși-Cioara. În LEA 110 kV au fost introduse dispozitive de reglare a unghiului diferenței de fază tip transformator pentru a asigura regimul bidirecțional al schimbului de putere. În topologia existentă a rețelelor electrice fluxurile de putere la interfața sistemelor electroenergetice au direcția din Republica Moldova spre România. Schimbarea direcției fluxurilor de putere este posibilă la dotarea LEA 110 kV cu instalații de reglarea diferenței de fază a tensiunilor la interfața sistemelor interconectate. Rezultatele calculelor regimului permanent au demonstrat posibilitatea realizării regimului de schimb reciproc de putere prin LEA 110 kV intre sistemele electroenergetice moldovenesc și românesc prin reglarea unghiului diferenței de fază. S-a constatat posibilitatea funcționării stabile a LEA 110 kV de interconexiune pentru diferite topologii de interconexiune prin LEA 110 kV. Problema realizării interconexiunii prin LEA 110 kV este complexă și necesită o abordare individuală privind modul de realizare.
  Cuvinte-cheie: interconectare, linii 110 kV, dispozitive de ajustare, unghi de diferență de fază, schimbare bidirecțională de putere activă, mod permanent.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343396
7 Regimuri ale sursei de putere reactivă, dirijată de către transformatorul cu diferenţă de fază
Autori: Golub I.V., Zaiţev D.A., Tîrşu M.S., Institutul de Energetică, Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul lucrării date este elaborarea schemei dispozitivului de compensare, la fel şi strategia controlului bazată pe folosirea transformatorului de reglare decalajului de fază. Scopul pus este realizat datorită efectuării unui complex de cercetări pe baza modelului structural imitat cât a dispozitiv de compensare în întreg, atât şi a transformatorul de reglare decalajului de fază folosit în calitate de corp de control. Pe baza modelului aprobat transformatorul de reglare a decalajului de fază au fost efectuate experimente de calcul, asupra modelului transformatorului de reglare a decalajului de fază în regimul mersului în gol, scurt circuit şi sarcină. Prelucrarea datelor obţinute a permis determinarea caracteristicilor energetice obiectului cercetat şi efectuarea analizei caracteristicilor lui în procesul regulării unghiului de defazaj. Noutatea lucrării este în elaborarea schemei inovatoare a dispozitivului de compensare dirijat, componentele căruia sunt conductivităţile reactive asociate, ce permit exercitarea regulării simetrice a puterii reactive cât consumată atât şi distribuită în reţea într-un interval dat. A fost propusă schema de dirijare asupra înfăşurărilor regulate a transformatorului. S-a elaborat şi testat legea dirijării cheilor electronice de putere ce permite reglarea unghiului de defazaj la ieşirea dispozitivului în diapazonul între şi la 15 poziţii de comutare. Este arătat că soluţia tehnică propusă asigură reglarea simetrică lentă a puterii reactive cât capacitivă atât şi inductivă în diapazonul larg la punctul de conectare dispozitivului la reţea. Schema propusă şi strategia de reglare a unghiului de defazaj asigură micşorarea numărului cheilor electronice de putere în coutator, şi ca urmare micşorarea costul realizării proiectului.
  Cuvinte-cheie: sursa de putere reactivă, transformatorul de reglare a decalajului de fază, conductivităţi reactive asociate, unghiul decalajului de fază, chei electronice de putere, strategia de dirijare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343420
8 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
9 Metoda de ardere a amestecilor de combustibil super-sărace în camerele de ardere a turbinei micro-energetice cu utilizarea descărcării strimer
Autori: Gracev L.P.1, Bulat P.V.2,3, Esacov I.I.1, Bulat M.P.2, Volobuev I.A.3, Upirev V.V.2 1SA Institutul radiotehnic din Moscova a Academiei de Ştiinţe din Rusia Moscova, Federaţia Rusă, 2Universitatea tehnică de Stat baltică "VOENMEH", Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, 3 Universitatea naţională de cercetări în tehnologii informaţionale, mecanică şi optică din Sankt-Petersburg (Universitatea ITMO) Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă
  Rezumat: Lucrarea este dedicată subiectului creşterii efectului economic al combustibilului şi reducerii cantităţilor de emisii de la echipamentele energetice cu turbine pe gaz. Tradiţional, problema se soluţionează prin arderea amestecurilor deosebit de sărace, care pot fi inflamate cu greu, ard prost, deseori, cu apariţia situaţiilor de avarie de tip salt al flăcării şi ardere vibrantă. Scopul lucrării - descoperirea metodelor de ardere stabilă a acestor amestecuri. Atingerea scopului se datorează elementului de inflamare în volum şi a menţinerii arderii cu ajutorul descărcării strimer sub-critică de frecvenţă foarte înaltă. Descărcarea se produce în prezenţa iniţiatorului cu fascicul quasi-optic de radiaţie cu microunde cu lungimea de 8,9-12,5 cm. Un element considerabil al inovaţiei este utilizarea pentru aprindere a metodei de rezonanţă la iniţierea descărcării, care are un efect economic de 20-100 ori mai mare în comparaţie cu metodele de aprindere cu plasmă şi totodată, stabilizează arderea. Metoda de cercetare combină experimentul cu modelarea matematică a descărcării strimer. A fost obţinută arderea stabilă a amestecului sărac de combustibil în fluxul sub-sonor la viteza de 30 m/s la instalaţia, ce imite o cameră de ardere tubulară. A fost descoperit, că impulsurile de radiaţie cu lungime mică de undă de ordinul 2,5 cm nu sunt capabile de a crea o structură dezvoltată în volum a descărcării, prin urmare, ele sunt lipsite de perspectivă pentru arderea în volum. În experimentele la energia actualizată egalată a fost obţinută creşterea vitezei propagării flăcării de la 2,4 până la 4 ori în comparaţie cu inflamaţia prin scânteie.
  Cuvinte-cheie: microturbină, arderea amestecurilor sărace de combustibil, cameră de ardere cu emisii mici, descărcare cu microunde, descărcare strimer, plasmă neechilibrată.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343414
10 Eficienţa funcţionării instalaţiilor de termoficare cu turbine cu abur la grafice variabile ale sarcinilor electrice şi termice
Autori: Tatarinova N.V., Suvorov D.M., Sushih V.M. Universitatea de Stat din Veatka Kirov, Federaţia Rusă
  Rezumat: Autorii au propus efectuarea unei cercetări printr-un calcul minuţios al regimurilor variabile în baza modelelor matematice adecvate pentru instalaţiile cu turbine cu abur pentru termoficare, în baza caracteristicilor energetice neliniare pe instalaţia reală. Subiectul cercetărilor include calcule pe exemplul turbinelor T-50-130 a CET-4 din or. Kirov a diapazonului posibil de variaţie a indicilor energetici şi economici de bază la funcţionarea în condiţii reale de exploatare; identificarea şi descrierea resurselor posibile de sporire a eficienţei funcţionării instalaţiilor de termoficare cu turbine în condiţiile graficelor variabile ale sarcinilor termice şi electrice. Rezultatele obţinute denotă faptul, că la preţurile actuale pentru sursele energetice, generarea adăugătoare de putere pentru ciclul de termoficare a CET cu turbine cu abur este rezonabilă din considerente economice pe întreaga perioadă a zilelor. A fost demonstrată eficienţa economică redusă la careva metode de generare a puterii de vârf, în particular, pe calea schimbării gradului de deschidere a diafragmelor de reglare în partea de presiune joasă. A fost descoperit efectul economic pozitiv din contul distribuirii optimale al sarcinilor între turbogeneratoare, în special, la acele variante, ce nu erau de identificat, utilizând caracteristicile liniare normative tip. Respectiv, asemenea modele de calcul ale instalaţiilor cu turbine pot fi tratate ca u instrument eficient şi cu cheltuieli minime, ce nu necesită investiţii financiare pentru realizare, ce permite efectuarea alegerii schemei şi a regimurilor optime de livrare a agentului termic către consumator, de asemenea o estimare mai obiectivă a indicilor tehnico-economici de funcţionare a CET în întregime.
  Cuvinte-cheie: CET, turbină cu aburi pentru termoficare, model de calcul, modelare matematică, regimuri de funcţionare, caracteristici energetice.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343404
11 Majorarea puterii unitare a microturbinei energetice uni-axiale prin instalarea rotorului pe rulmenţi hibrizi aerieni
Autori: Volobuev I.A., Bulat P.V., Prodan N.V. Universitatea naţională de cercetări în tehnologii informaţionale, mecanică şi optică din Sankt-Petersburg (Universitatea ITMO) Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă
  Rezumat: Scopul lansat este atins în urma substituirii rulmenţilor gazo-dinamici cu rotirea liberă a segmenţilor, ce dispun de o capacitate portabilă sporită. Subiecte de cercetare în domeniul dat constau în elaborarea metodelor de proiectare şi asigurarea stabilităţii segmentului după unghiul de rotire, sporirea capacităţii portante şi optimizarea rulmenţilor hibrizi. Rezultatele cercetărilor constituie un nou tip de segment cu auto-amplasare şi metoda sa de proiectare, ce combină analiza asimptotică a ecuaţiilor stratului lubrefiant, experimente numerice şi fizice. Segmentul pentru furnizarea gazului în stratul lubrefiant sub presiune are o canelură rectilinie, de asemenea una sau mai multe caneluri, forma cărora repetă contururile presiunii pe suprafaţa segmentului, egală cu presiunea de aplicare în timpul funcţionării microturbinei la frecvenţe nominale de turaţii. Segmentul, rotindu-se în mod automat, atenuează oscilaţiile în stratul lubrefiant, reacţionează la schimbarea sarcinii şi a frecvenţei de rotaţie. Metoda de calcul permite determinarea optimală a grosimii stratului lubrefiant. În lucrare este cercetat efectul pierderilor de capacitate portantă a rulmenţilor în cazul unui decalaj prea mic. A fost demonstrat, că rulmenţii hibrizi posedă o capacitate portabilă maximă, atunci când rezultanta forţelor sarcinii trece prin axa de rotire a segmentului. Experimentele numerice şi fizice efectuate au arătat, că rulmenţii hibrizi elaboraţi pot fi consideraţi ca rulmenţi cu aer cu cea mai bună capacitate de ridicare la un consum de aer stabilit în diapazonul de puteri pe arbore de la 200 kW până la 2000 kW, la sarcina pe arbore până la 300 kg şi la frecvenţa turaţiilor până la 100.000 tur/min.
  Cuvinte-cheie: instalaţie microturbină energetică, rulmenţi gazo-statici, rulmenţi hibrid cu gaze, rulmenţi gazo-dinamic, rulmenţi cu lamele.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343410
12 ECONOMICA ENERGETICII
  Rezumat:
13 Dezvoltarea metodelor de determinare a efectului mijloacelor de automatizare în sferele ulterioare de aplicare
Autori: Iakovlev A.I. Universitatea tehnică naţională "Institutul politehnic din Harkov" Harkov, Ucraina
  Rezumat: Obiectivul cercetărilor constă în dezvoltarea teoriilor şi a metodelor de estimate a eficienţei inovaţiilor la capitolul mijloace de automatizare a proceselor tehnologice. Realizarea scopului dat se obţine prin cerecetări efectuate în direcția susnumită. Cercetări au fost efectuate în baza analizei surselor din literatura locală şi străină, dar şi în urma unei analize de-facto în sectorul producerii asupra tehnicii menţionate şi a utilizării ei în diverse tipuri de producere. S-a stabilit, că dacă în rezultatul elaborării inovaţiilor ce ţin de un produs se schimbă considerabil calitatea mijloacelor de automatizare ale proceselor tehnologice, atunci efectul economic în urma acestor implementări se va calcula în lanţ pentru toate părţile componente ale procesului, unde se evidenţiază priorităţile aplicărilor pentru inovaţiile date. A fost stabilită totalitatea nivelurilor după care urmează a fi efectuate asemenea calcule. Au fost aduse recomandările metodice respective în dependenţă de valoarea productivităţii, termenul de exploatare şi utilizarea mijloacelor inovaţionale de automatizare după tipurile de producere. Acest fapt contribuie la elaborarea prognozelor de determinare a volumelor de producere a mărfurilor la orice nivel de obţinere a efectului după tipurile de producere în lanţul obţinerii consecutive ale efectului. Calcule practice au demonstrat raţionalitatea în realizarea practică a abordării metodice propuse. Prevederile metodice elaborate pot fi utilizate la determinarea efectului pentru alte tipuri de mijloace inovaţionale şi obiective ale muncii. Abordarea propusă reprezintă dezvoltarea ulterioară a teoriei şi practicii estimării economice a implementărilor inovaţionale, contribuie la creşterea nivelului de credibilitate în exerciţiul de efectuare calculelor financiare.
  Cuvinte-cheie: mijloace de automatizare, calitate, efect, niveluri de calcul al efectului, domeniul de calcul al efectului, domeniul final.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343422
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost