Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista Electronica N2(62)2024

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62)"

CUPRINS

1 Studiul modurilor speciale de sarcină dezechilibrată a unui dispozitiv nou cu doua autotransformatoare pentru interconectarea flexibilă la curent alternativ a sistemelor energetice
Autori: Boșneaga V., Suslov V. Institutul de Energetică al Univerisității Tehnice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul lucrării constă în studierea regimurilor asimetrice deosebite a dispozitivului nou propus pentru conectarea flexibilă a sistemelor energetice la curent alternativ. Pentru atingerea obiectivului a fost elaborat un model universal în pachetul MATLAB al unui nou dispozitiv tip autotransformator trifazat pentru conectarea sistemelor energetice de curent alternativ, care conține două autotransformatoare - principalul pentru crearea decalajului de fază fix și un autotransformator suplimentar de reglare. Modelul permite studierea atât modurilor simetrice, cât și orice asimetrice ale circuitului considerat. Este posibilă conectarea asimetrică a sarcinii în diferite faze ale autotransformatorului de reglare și conectarea sa arbitrară la bornele hexagonului. Conform valorilor calculate ale curenților, tensiunilor, fluxurilor magnetice a dispozitivului în modurile asimetrice a conectării autotransformatorului de reglare au fost construite diagrame vectoriale atât pentru autotransformatorul principal, cât și pentru regulator, explicând caracteristicile modurilor de funcționare considerate. Este demonstrat că curenții dispozitivului în astfel de moduri conțin componente simetrice atât de secvență zero, cât și de secvența inversă. Este dovedit că la conexiunea asimetrică a autotransformatorului de reglare, fluxurile magnetice relative ale coloanelor autotransformatorului principal și de reglare sunt asimetrice, dar în autotransformatorul principal suma lor este aproximativ egală cu zero, iar fluxul magnetic practic nu iese în spațiul înconjurător. O situație radical diferită se observă la autotransformatorul de reglare, unde apar fluxuri semnificative de secvență zero, ceea ce duce la ieșirea unui flux magnetic semnificativ (aproximativ 50%) în spațiul înconjurător. Aceasta cere elaborarea măsurilor adăugătoare pentru limitarea influenței negative a factorului acesta.
  Cuvinte-cheie: dispozitiv de conectare flexibilă a sistemelor energetice la curent alternativ, sarcină asimetrică, componente simetrice, distribuția fluxurilor magnetice.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.01
2 Ecranarea hibridă activă și pasivă a câmpului magnetic prin utilizara cablului realizat sub formă de circuit al liniilor electrice aeriene cu două lanțuri
Autori: Кузнецов Б.И.1, Куценко А.С.2, Никитина Т.Б.3, Бовдуй И.В.4, Чунихин К.В.5, Волошко Е.В.6 1,4,5,6 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного национальной академии наук Украины, Харьков, Украина 2 Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 3 Учебно-научный профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии, Харьков, Украина
  Rezumat: Scopul lucrării este proiectarea unui ecran hibrid menit să reducă nivelul câmpului magnetic generat de liniile electrice aeriene cu lanț dublu, să crească eficiența ecranării câmpului magnetic inițial în clădirile de locuit, până la nivelul sanitar în conformitate cu standarde și pentru reducerea sensibilității sistemului la modificările parametrilor. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost determinată structura unui ecran hibrid, format dintr-o parte activă cu dublu contur și o parte pasivă cu contur cablu. Ecranul hibrid elaborat se caracterizează printr-o eficiență crescută în reducerea câmpului magnetic al frecvenței industriale. Proiectarea unui ecran hibrid se reduce la rezolvarea unei probleme de optimizare vectorială minimax, în care funcția obiectiv vectorială este calculată pe baza soluției ecuațiilor lui Maxwell într-o aproximare cvasi-staționară folosind pachetul software COMSOL Multiphysics. Soluția problemei de optimizare a vectorului minimax este calculată pe baza algoritmilor de optimizare a roiului multiparticule din soluții Pareto-optime ținând cont de relațiile de preferință binare. În timpul proiectării ecranului hibrid, au fost calculate coordonatele locației spațiale a celor două înfășurări de compensare, precum și magnitudinea curenților și fazele acestuia în înfășurările ecranului activ. Rezultatele importante sunt studii teoretice și experimentale privind eficacitatea scutului hibrid de câmp magnetic proiectat generat de liniile electrice aeriene cu dublu circuit. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că se dau recomandări practice pentru o alegere rezonabilă a dispunerii spațiale a două înfășurări de ecranare a unui sistem robust de ecranare hibridă a câmpului magnetic generat de liniile electrice aeriene cu dublu circuit.
  Cuvinte-cheie: linii electrice aeriene cu două circuite, câmp magnetic, ecranare hibridă, studii teoretice și experimentale.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.02
3 Investigarea modurilor de pornire și deconectare a unui sistem de acționare electrică asincronă a unei pompe centrifuge
Autori: Boiko A., Naidenko E., Besarab O., Maevskaya E. Universitatea Politehnică Națională din Odesa, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestui studiu este de a investiga modurilor de pornire și deconectare de la rețea a acționării electrică asincrone a unei pompe centrifuge. Scopul stabilit este atins prin rezolvarea a două sarcini: analiza modurilor dinamice de conectare și deconectare de la rețea a motorului asincron al pompei centrifuge pentru o schemă de alimentare dată; aprecierea indicatorilor calitativi şi cantitativi ai proceselor tranzitorii ale acţionării electrice – curenţi, tensiuni, cupluri ale motorului. Necesitatea cercetării este justificată de problemele practice de producție apărute în timpul funcționării unui antrenament electric asincron pentru o pompă centrifugă. Cercetarea a fost efectuată în conformitate cu cerințele tehnice specificate și disponibilitatea datelor tehnice pentru elementele sistemului de alimentare cu energie, acționării electrice și mecanismului. Printre cele mai semnificative rezultate ale studiului, este posibil să evidențiem capacitatea de a forma recomandări practice cu privire la particularitățile de funcționare ale acționărilor electrice pentru o clasă largă de mecanisme. S-a stabilit că, având în vedere condițiile grele de funcționare a unităților de pompare, astfel de supratensiuni reprezintă un pericol pentru izolația înfășurării motorului. În timpul deconectării motorului, sunt posibile supratensiuni semnificative pe înfășurările statorului dacă, din orice motiv, capacitatea condensatorului depășește valoarea de bază calculată pentru motorul aplicat. Semnificația practică a rezultatelor obținute constă în faptul că ipoteza tranziției motorului în modul de frânare intensivă și șoc hidraulic ulterior la deconectarea de la rețea din cauza autoexcitației nu s-a dovedit a fi adevărată.
  Cuvinte-cheie: motor asincron, condensator compensator, pompă centrifugă, procese tranzitorii, pornire motor, deconectare motor.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.03
4 Selectarea parametrilor turbogeneratoarelor asynchronizați ținând cont de modul de funcționare
Autori: Șevcenko V.V., Dunev О. О., Potoțkii D. V. Universitatea Națională Tehnică „Institutul Politehnic din Kharkiv”, Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este de a elabora un algoritm de calcul al curenților în înfășurările rotorului unui turbogeneratorului asinhron atunci când acesta funcționează la un sistem de alimentare cu sarcină variabilă. În mod obișnuit, turbogeneratoarele sincrone ale centralelor termice sunt utilizate pentru a menține echilibrul puterii active și reactive în sistemul energetic. Dar nu pot asigura pe deplin menținerea echilibrului prin trecerea la moduri non-nominale: în perioadele de scădere a consumului de energie, reduceți puterea la 50-70% și treceți la modul de subexcitare pentru a compensa puterea reactivă. Prin urmare, se promite instalarea turbogeneratoarelor asincrone la centralele electrice în paralel cu turbogeneratoarele sincrone, care rămân stabile pe o gamă largă de modificări ale puterii active și reactive. Lucrarea a analizat date din funcționarea turbogeneratoarelor asincrone în diferite țări. Subiectul studiului a fost un turbogenerator asincron ASTG-200-2U3 cu două înfășurări de câmp identice. Scopul lucrării a fost atins prin calcularea curenților înfășurărilor de câmp folosind metoda elementelor finite și modelarea în programul FEMM atunci când magnitudinea și natura sarcinii se modifică. Cele mai importante rezultate ale lucrării sunt algoritmul propus pentru calcularea curenților de câmp a turbogeneratoarelor asincrone în funcție de mărimea și natura sarcinii pentru a menține valorile nominale de frecvență și tensiune. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că s-au obținut recomandări practice pentru alegerea unghiului de sarcină a generatorului asincron în funcție de mărimea și natura sarcinii, inclusiv în modurile de consum de energie reactivă.
  Cuvinte-cheie: turbogenerator asynchronizat, turbogenerator sincron, natura sarcinii, înfășurarea rotorului, modelarea câmpului magnetic.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.04
5 Modelarea și studiul experimental al curentului de pornire al transformatorului supraconductor de temperatură înaltă
Autori: Manusov V.Z.1, Ivanov D.M.1, Ivanova E.V.2 1Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk, Novosibirsk, Federația Rusă 2 Universitatea de Stat din Siberia de Transport pe Apă, Novosibirsk, Federația Rusă
  Rezumat: Curentul de pornire în transformatoarele supraconductoare de temperatură înaltă (STÎ) este un fenomen puțin studiat. După conectarea la rețeaua electrică, prin înfășurări curge un curent care depășește valoarea critică a curentului benzii supraconductoare. Poate provoca supraîncălzire semnificativă și deteriorare termică a înfășurării. Scopul studiului este de a elabora un model matematic pentru calcularea impulsurilor de curent de pornire într-un transformator STÎ și verificarea acestuia prin experimente fizice. Pentru a atinge scopul studiului, a fost elaborat un model matematic care reprezintă cu acuratețe procesele tranzitorii electromagnetice și termice după ce transformatorul STÎ este pornit la ralanti sau sub sarcină. Modelul ia în considerare parametrii critici ai benzilor STÎ, procesul de încălzire și răcire a înfășurărilor, caracteristicile de stingere și parametrii electrici și magnetici ai transformatorului. O bună conformitate a rezultatelor experimentale și modelarea matematică cu o abatere de 1,99 % ne-a permis să verificăm modelul. Cel mai important rezultat este crearea unui model matematic al transformatorului STÎ în momentul conectării la rețeaua electrică. Acest model reprezintă schimbarea temperaturii înfășurărilor în timpul pierderii supraconductivității. Modelul elaborat poate fi utilizat în analiza și modelarea curentului de pornire în transformatoarele STÎ proiectate și în exploatare pentru orice putere. Rezultatele obţinute sunt semnificative pentru determinarea caracteristicilor optime de pornire, a parametrilor geometrici şi electrici ai transformatoarelor STÎ. Metodele propuse pentru reducerea curentului de pornire asigură funcționarea sigură și fiabilă a transformatorului STÎ atunci când este pornit la ralanti sau sub sarcină.
  Cuvinte-cheie: transformator HTS, curent de pornire, cercetare experimentală, Matlab/Simulink, eficiență energetică, transformator de putere, azot lichid, bandă HTS.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.05
6 Metode, tehnici și algoritmi de modulare sincronă multi-zonă a semnalelor invertoarelor sursei de tensiune (revizuirea literaturii)
Autori: Oleșciuc V., Tîrșu M. Institutul de Energetica al Universității Tehnice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Această publicație oferă o scurtă privire de ansamblu asupra rezultatelor cercetării în domeniul elaborării metodelor alternative, scheme și algoritmi pentru modularea sincronă multi-zonă a semnalelor invertoarelor sistemelor de conversie a energiei electrice cu frecvență de comutare redusă a comutatoarelor de putere. În special, în cercetările menționate, strategiile de bază, schemele și algoritmii de modulare sincronă multi-zonă au fost elaborate, modernizate, modificate și disemnate în continuare în legătură cu noi topologii promițătoare ale sistemelor de conversie a energie electrice, inclusiv: două invertoare-bazate acționări electrice cu înfășurări deschise ale motorului electric; sisteme de acționări electrice bazate pe motor electric cu două înfășurări statorice; acționări electrice duale trifazate de tip simetric și asimetric; sisteme de conversie a energiei electrice în cinci faze, sisteme puternice în șase faze bazate pe patru invertoare, și instalații fotovoltaice pe bază de două invertoare și trei invertoare cu transformator multi-înfășurare. Se arată că schemele și algoritmii dezvoltați de modulație sincronă spațială-vector aplicați pentru controlul sistemelor bazate pe invertor asigură sincronizarea și simetria continuă a formelor de undă de tensiune de bază ale sistemelor pe toată gama de control. Oferă minimizarea armonicilor pare și a subarmonicilor nedorite (ale frecvenței fundamentale) în spectrele tensiunilor de bază ale sistemelor, ceea ce duce la reducerea pierderilor în sisteme și la creșterea eficienței acestora. Pe baza unei analize comparative a caracteristicilor spectrale integrale ale tensiunilor de fază și linie ale sistemelor, se formulează recomandări pentru alegerea rațională a schemelor și algoritmilor de modulație sincronă pentru instalațiile relevante, în funcție de modurile de funcționare ale acestora.
  Cuvinte-cheie: invertor sursă de tensiune, modulație de lățime a impulsurilor (PWM), acționări electrice reglabilă, instalație fotovoltaică, sisteme cu cinci și șase faze, tensiune fază și linie, spectre de tensiune și curent.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.06
7 Centrale electrice la scară mică bazate pe ciclul organic Rankine (ORC) care utilizează fluide de lucru cu fluorocarburi cu punct de fierbere scăzut atunci când funcționează în condiții inițiale ridicate de ciclu
Autori: Grancenko P.P., Suhih A.A., Kuznețov K.I., Mereuța E.V. Universitatea Națională de Cercetare „Institutul de Inginerie Energetică din Moscova”, Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a elabora și analiza funcționarea unui circuit termic bazat pe ciclul organic Ran-kine (ORC) folosind substanțe de lucru cu punct de fierbere scăzut din clasa fluorocarbonilor atunci când funcționează la parametri inițiali de ciclu mari. Acest obiectiv este atins prin analiza energetică a circuitelor termice cu o singură treaptă și mai multe etape ale centralelor electrice cu un circuit de turbină care funcționează pe substanțe de lucru fluorocarbon cu punct de fierbere scăzut, cum ar fi octafluoroprop-pane C3F8 și decafluorobutan C4F10. Se propune integrarea circuitului termic ORC ca extensie la o centrală electrică cu turbină cu gaz de mică capacitate (GTU), care funcționează pe gaz de sinteză după un gazeificator de biomasă. Cele mai importante rezultate ale lucrării sunt posibilitatea implementării unui ciclu cu o temperatură scăzută de condensare a mediului, care permite, la utilizarea fluidelor de lucru cu punct de fierbere scăzut, reducerea semnificativă a temperaturii procesului de îndepărtare a căldurii și, în consecință, creșterea eficienta ciclului. S-a arătat posibilitatea utilizării substanțelor de lucru enumerate în centralele electrice cu circuit de turbină, care până în prezent au fost utilizate în principal ca agenți frigorifici pentru sistemele de refrigerare și pompe de căldură. Semnificația rezultatelor lucrării constă în faptul că, pe baza analizei complexului energetic, a fost propusă și justificată o soluție de circuit care poate crește eficiența energetică a complexului de alimentare cu energie, crescând volumul de energie electrică generată și oferind o serie de avantaje tehnologice și de mediu.
  Cuvinte-cheie: energie la scară mică, unități cu turbine cu gaz, substanțe de lucru cu fluorocarbon, cicluri supercritice, parametri inițiali înalți, ciclu Rankine organic
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.07
8 Analiza termică a componentelor combustibile ale deșeurilor solide municipale
Autori: Snejkin Iu.F., Mihailic V.А., Corincevskaia T.V. Institutul de Termofizică Tehnică al Academiei Naționale a Ucrainei, Kiev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este de a elabora și analiza funcționarea unui circuit termic bazat pe ciclul organic Ran-kine (ORC) folosind substanțe de lucru cu punct de fierbere scăzut din clasa fluorocarbonilor atunci când funcționează la parametri inițiali de ciclu mari. Acest obiectiv este atins prin analiza energetică a circuitelor termice cu o singură treaptă și mai multe etape ale centralelor electrice cu un circuit de turbină care funcționează pe substanțe de lucru fluorocarbon cu punct de fierbere scăzut, cum ar fi octafluoroprop-pane C3F8 și decafluorobutan C4F10. Se propune integrarea circuitului termic ORC ca extensie la o centrală electrică cu turbină cu gaz de mică capacitate (GTU), care funcționează pe gaz de sinteză după un gazeificator de biomasă. Cele mai importante rezultate ale lucrării sunt posibilitatea implementării unui ciclu cu o temperatură scăzută de condensare a mediului, care permite, la utilizarea fluidelor de lucru cu punct de fierbere scăzut, reducerea semnificativă a temperaturii procesului de îndepărtare a căldurii și, în consecință, creșterea eficientă a ciclului. S-a arătat posibilitatea utilizării substanțelor de lucru enumerate în centralele electrice cu circuit de turbină, care până în prezent au fost utilizate în principal ca agenți frigorifici pentru sistemele de refrigerare și pompe de căldură. Semnificația rezultatelor lucrării constă în faptul că, pe baza analizei complexului energetic, a fost propusă și justificată o soluție de circuit care poate crește eficiența energetică a complexului de alimentare cu energie, crescând volumul de energie electrică generată. și oferind o serie de avantaje tehnologice și de mediu.
  Cuvinte-cheie: termogravimetrie, analiză termică diferențială, deșeuri solide municipale, componente combustibile, cinetică de descompunere, generare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.08
9 Control al pompei de căldură bivalentă la alimentarea cu căldură a clădirilor
Autori: 1Șit M.L., 1Juravleov A.A., 2Frid S.E., 1Timcenco D.V. 1Institutul de Energetică al Universității tehnice din Moldova, Chișinău, Republica Moldova 2Institutul unit pentru Temperaturi înalte al Academiei de Științe Rusă, Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Se consideră schema unei pompe de căldură bivalentă (PCB), care folosește căldura apei din rețeaua de retur, cât și căldura aerului exterior ca surse de căldură cu potențial scăzut (LPH). Scopul lucrării este de a crea un circuit PCB care asigură funcționarea sarcinii termice la temperatură variabilă. Scopul a fost atins prin rezolvarea următoarelor probleme: analiza metodelor de sinteză a circuitelor PCB, analiza funcționării circuitelor sub perturbații aleatorii și elaborarea sistemelor de control automat pentru PCB. Cel mai semnificativ rezultat al lucrării este: un circuit de pompă de căldură care poate funcționa la presiuni variabile ale evaporatorului și răcitorului de gaz. Următorul rezultat semnificativ este, introducerea în circuitul pompei de căldură a unui schimbător de căldură instalat în circuitul de apă retur al clădirii secundare și răcit cu aer exterior, precum și două supape de control instalate în serie între răcitorul de gaz și vaporizator, prima supapă instalată de-a lungul fluxului de agent frigorific fiind controlată printr-un semnal bazat pe diferența de presiune dintre ieșirea răcitorului de gaz și separarea vas între evaporator și răcitorul de gaz, iar al doilea prin presiune în fața evaporatorului, pentru pompele de căldură bivalente destinate funcționării în sisteme de alimentare cu căldură cu legi calitative și calitativ-cantitative ale controlului termic. Semnificația rezultatelor obținute constă în creșterea COP-ului pompei de căldură, datorită creșterii transferului de căldură în circuitul răcitorului cu gaz. Circuitul PCH diferă de cele cunoscute prin faptul că folosește două supape de control și schimbătorul de căldură pentru răcirea suplimentară a apei de retur a clădirii încălzite cu PCH.
  Cuvinte-cheie: schema de pompă de caldură bivalentă, control automat, perturbări aleatorii, fiabilitate, termoficare, dioxid de carbon.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.09
10 Îmbunătățirea performanței energetice, economice și de mediu a sistemelor de pompe de căldură geotermale cu prevenirea înghețului solului în jurul țevilor din sol
Autori: Denisova A., Ivanov P., Mazurenko A., Jaivoron O. Universitatea Națională Politehnică din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Acest articol este dedicat metodelor de perfecționare a energiei, factorilor economici, factorilor de mediu și modurilor de lucru ale sistemelor de pompe de căldură la sol, ținând cont de condițiile climatice. Scopul lucrării este de a anticipa și de a preveni înghețarea solului pe termen lung de exploatare a sistemelor de pompe de căldură terestre de putere mică și mare pentru a justifica condițiile raționale de implementare a GSHP în Ucraina și Regiunile de Sud-Est ale Europei. Acest scop se realizează prin rezolvarea următoarelor probleme: determinarea factorilor energetico-economici și de mediu pe baza modurilor de lucru ale pompelor de căldură terestre; evaluarea eficienței de funcționare a sistemelor de pompe de căldură pe bază de minimizarea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze cu efect de seră; perfecționarea soluțiilor permite implementarea pompelor de căldură terestre prietenoase cu mediul și justificând condiții raționale de implementare a pompelor de căldură terestre pentru sectorul rezidențial. Rezultatele importante ale lucrării sunt datele obținute și analizate cu privire la influența factorilor energetici și economici atât a criteriilor de mediu asupra modurilor de lucru, cât și a soluțiilor scheme-constructive ale pompelor de căldură terestre. Modelarea proceselor de schimb de căldură în solul din jurul tubului de sol arată că, pentru a evita înghețarea solului, numărul specific minim admisibil de tuburi verticale trebuie să fie de cel puțin 0,12–0,15 bucăți/m2 de suprafață încălzită. Semnificația rezultatelor constă în posibilitatea utilizării rezultatelor simulării numerice pentru prevenirea înghețului solului în jurul țevilor de sol ale sistemelor de pompe de căldură la sol.
  Cuvinte-cheie: eficienţă; pompă de căldură terestră; prevenirea înghețului; țevi de pământ, fluctuații de temperatură.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.10
11 Creșterea eficienței decodării oarbe a metodei steganografice cu controlul codului pentru încorporarea informațiilor suplimentare
Autori: Sokolov A.V.1 , Ihnatenko O.O.1 , Balandina N.M. 2 1 Universitatea Națională Politehnică din Odesa, 2 Universitatea Națională “Academia de Drept din Odesa” Odesa, Uсraina
  Rezumat: Sistemele energetice moderne sunt adesea folosite ca mijloc de transmitere a informațiilor, inclusiv a informațiilor confidențiale, ceea ce face relevantă sarcina asigurării securității acestora, care astăzi se rezolvă folosind mijloace nu doar criptografice, ci și steganografice care asigură ascunderea faptului însuși al transmiterii informațiilor confidențiale. Metoda steganografică cu control prin cod al înglobării informațiilor suplimentare posedă calități practice importante, dar în forma sa originală necesită prezența unui container pentru extragerea cu succes a informațiilor, ceea ce nu este întotdeauna de dorit în practică, în timp ce modificarea cunoscută a acestei metode steganografice permite decodarea oarbă se caracterizează printr-un nivel insuficient de rezistență la atacurile împotriva mesajului încorporat. Scopul acestei lucrări este de a îmbunătăți eficiența metodei steganografice cu controlul prin cod al încorporarii informațiilor suplimentare și al decodării oarbe. Acest scop a fost atins prin identificarea a doi factori care determină apariția erorilor în timpul decodării oarbe a informațiilor suplimentare în metoda steganografică cu control de cod: variația sub-blocurilor și erorile cauzate de atacurile împotriva mesajului încorporat. Propunem argumentele teoretice și practice pentru cuvintele de cod care oferă cel mai bun nivel de rezistență la ambii factori. Cel mai semnificativ rezultat al lucrării este o reducere a numărului de erori de decodare ale metodei steganografice cu control prin cod al înglobării informațiilor suplimentare și al decodării oarbe cu 12,01% față de rezultatul cunoscut în literatură printr-o alegere rezonabilă a cuvintelor de cod utilizate pentru introducerea informației suplimentare.
  Cuvinte-cheie: steganografie, control de cod, transformare Walsh-Hadamard, atac de compresie, JPEG, robustețe.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.11
12 Regimurile energoeficiente de deshidratare a produselor agricole cu aplicarea tratării termice în suspensie
Autori: Popescu V.S., Țislinscaia N.I., Melenciuc M.G., Balan T.V., Vișanu I.V., Gîdei I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul acestei lucrări constă în determinarea regimurilor energoeficiente de uscare a produselor agricole, în baza metodei de tratare termică în suspensie. Pentru atingerea acestui scop, a fost proiectată, elaborată, testată, optimizată și implementată o instalație electrică, în baza căreia au fost realizate cercetările, care aplică în procesul de uscare, anume procedeul de tratare tehnologică în suspensie cu aportul convecției. Cercetările au fost axate pe exemplul uscării diferitor produse agricole, însă în mod special, în calitate de obiect principal al cercetărilor au fost selectate următoarele produse: semințele de cătină, de măr, de gutui, de păr și de struguri. Au fost selectate anume aceste produse agricole, deoarece, actualmente, produsele respective nu sunt valorificate pe deplin, dar din cauza conținutului lor bogat în uleiuri vegetale specifice și cu proprietăți alimentare și terapeutice benefice, ele totuși prezintă un interes sporit pentru industria alimentară, medicina tradițională, cosmetologie, farmaceutică, etc, iar uscarea lor prin metodele utilizate în prezent este dificilă, îndeosebi din cauza defectelor și a reacțiilor adverse, care apar frecvent în procesul de prelucrare tehnologică. Rezultatele principale, obținute la cercetarea procesului de uscare a produselor examinate cu aplicarea instalației elaborate, sunt: reducerea consumului de energie electrică și a duratei de procesare, creșterea poductivității și a calității produselor finite. Semnificația rezultatelor obținute în cercetare constă în soluționarea la o serie de probleme, cu care se confruntă actualmente procesatorii, în conextul perfecționării utilajelor și a creșterii eficienței procesului de uscare, preponderent cu sporirea eficienței energetice, a vitezei de prelucrare, a calității produselor și a rentabilității.
  Cuvinte-cheie: instalație electrică, produse agricole, procedeu tehnologic, tratare termică în suspensie, uscare convectivă.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.12
13 Modelarea procesului de funcționare a fermentatorului unei instalații de biogaz în timpul fermentației cu metan a gunoiului de grajd de vacă
Autori: Polisciuk V., Șvorov S., Titova L.,, Zubok Т., Evtușenco V., Dvornic Е., Valiev Т. Universitatea Națională de Bioresurse și Managementul Naturii din Ucraina, Kiev, Ucraina
  Rezumat: Asigurarea unui randament ridicat și stabil de biogaz în timpul funcționării fermentatorului este asigurată prin reglarea și monitorizarea valorilor parametrilor de control. Scopul articolului este de a elabora un model matematic al procesului de funcționare a unui fermentator în timpul monofermentării cu metan a gunoiului de grajd de vacă cu stabilirea valorilor parametrilor de control. Scopul articolului este de a elabora un model matematic al procesului de funcționare a unui fermentator în timpul monofermentării cu metan a gunoiului de grajd de vacă cu stabilirea valorilor parametrilor de control. Scopul a fost atins printr-un studiu experimental al dinamicii producției de biogaz în timpul monofermentării cu metan a gunoiului de grajd de vacă. S-a găsit o soluție la model pentru a obține dinamica randamentului biogazului, în timp ce dinamica experimentală și simulată a fost cât mai apropiată. Modelul dezvoltat este un sistem de ecuații diferențiale care descriu modificările concentrațiilor de nutrienți din substrat, biomasa metanogenului și dinamica producției de biogaz în digestor B. Sistemul de ecuații diferențiale a fost rezolvat în pachetul Simulink , obținându-se dependențe și . Dependența a fost comparată cu rezultatele studiilor efectuate pe instalație de biogaz de laborator cu digestor cu volum util de 30 litri la temperatura de 37°C cu sistem de încărcare periodică a substratului. Prin selectarea parametrilor modelului, funcția rezultată a fost comparată cu una similară obținută experimental. Sa stabilit că, în modelul procesului de funcționare a digestorului în timpul monofermentării metanului a gunoiului de grajd de vacă, următorii coeficienți au următoarele semnificații: rata de creștere bacteriană m3/(kg zi); asimilarea substratului ; rata de creștere bacteriană m3/(kg zi); rata de conversie a nutrienților în biogaz m6/kg. Valorile coeficienților obținute permit realizarea modelării procesului de monodigestie a metanului a gunoiului de grajd de vacă și prezicerea randamentului de biogaz la diferite valori inițiale ale concentrației biomasei metanogenului, concentrația nutrienților substratului, volumul digestorului, care este utilizat în biogazul industrial. plantelor.
  Cuvinte-cheie: biogaz, instalație de biogaz, fermentator, model matematic, modelare, substrat, nutrienți, metanogene.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.13
14 Reajustare automată a controlerelor PI în bucle cu control de calitate nesatisfăcător
Autori: Stopakevici А.О.1, Stopakevici О.A.2, Tigarev A.M.1, Vorobiova О.M.1 1 Universitatea de Stat de Tehnologii și Comunicații Inteligente, Odesa, Ucraina 2 Universitatea Națională Politehnică din Odesa, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este de a crea o nouă metodă de reglare automată a controlerelor PI. Se realizează prin rezolvarea următoarelor probleme. Prima problemă este elaborarea unei metode de identificare a unui model de estimare FOPDT prin analiza dinamicii unui contur de control cu un controler PI. A doua problemă este de a demonstra că utilizarea modelului estimat permite obținerea unor procese mai bune în sistemele de control cu controlere PI prin compararea modelului FOPDT rezultat cu un număr de modele reduse. A treia problemă este elaborarea unui algoritm în cinci etape pentru reglarea automată a controlerelor PI. A patra problemă este verificarea implementării software a algoritmului elaborat. Cel mai semnificativ rezultat a fost că baza pentru estimarea modelului FOPDT într-un contur cu un controler PI reglat Ziegler-Nichols a fost estimarea raportului dintre întârzierea și constanta de timp a modelului FOPDT pe baza unei evaluări a depășirii procesului. Atunci când dinamica reală a centralei de control nu se potrivea cu dinamica modelului FOPDT, acest mod a fost găsit eficient pentru găsirea reglajului optim al controlerului PI. Semnificația rezultatelor obținute a fost o robustețe structurală în cazul utilizării estimate a modelului FOPDT. Eficacitatea procedurii a fost demonstrată atât pe modele liniare, cât și pe cele neliniare. Procedura elaborată este propusă pentru a fi utilizată pentru a automatiza procedura de reajustare a sistemelor de control SISO atunci când a fost detectată degradarea performanței conturului de control.
  Cuvinte-cheie: sistem de control SISO, controlere PI, reajustare automată, evaluare model FOPDT, întârziere, optimizare, robustețe structurală, calitate control, funcționare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.14
15 Aplicarea contrastului obiectelor pentru formarea imaginilor utilizat în sistemele tehnice de viziune pentru navigarea roboților mobile
Autori: Timociko O.1, Boicenko О.1, Zakirov S.2, Holovniak D.3, Dmitriiev O.3, Padalka I.1 1Academia de zbor a Universității Naționale de Aviație, Kropyvnytskyi, Ucraina 2Institutul de Cercetare de Informații Militare, Kiev, Ucraina 3Institutul de Cercetare Științifică de Stat pentru Testarea și Certificarea Armamentului și Echipamentelor Militare, Cherkasy, Ucraina
  Rezumat: Scopul articolului este argumentarea fezabilității utilizării contrastului obiectelor ca caracteristică informativă pentru formarea imaginilor utilizate în sistemele tehnice de viziune. Acest obiectiv este atins prin studierea dependenței contrastului obiectelor din imagini de geometria vizualizării și determinarea condițiilor în care se asigură cea mai mare similitudine a imaginilor comparate. Soluția primei probleme se bazează pe prezentarea informațiilor de referință despre obiectele văzute, ținând cont de parametrii de navigare ai roboților mobili. Prin modelarea în mediul software MATLAB pentru condiții tipice de vizualizare, imaginile selective au fost obținute folosind fragmente selectate aleatoriu din Google Earth Pro, distribuția valorilor de contrast și funcția de corelare încrucișată a imaginilor originale și selective. S-a determinat influența unghiurilor de vizualizare asupra distribuției contrastelor și a formării funcției decisive. Studiile au fost efectuate pentru unghiuri de vizualizare de -60˚, -80˚ și -90˚ pentru altitudini în intervalul de la 500 la 600 de metri. Rezultatul cel mai semnificativ este un model al unui set de imagini de referință, luând în considerare influența parametrilor de navigare asupra contrastului obiectelor, precum și dependențele stabilite experimental ale distribuției contrastelor pentru condițiile tipice de vizualizare. Noutatea lucrării constă în faptul că procedura de generare a imaginilor și funcția de decizie folosind contrastul obiectelor a fost elaborată în continuare. Acest lucru va crește semnificativ eficiența selecției obiectelor cu caracteristici de luminozitate nesemnificative.
  Cuvinte-cheie: robot mobil, contrast de obiecte, parametri de navigare, cuantizare imagini, funcție de decizie.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.2-62.15
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost