Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №2(25)2014

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE A TRANSFORMATORULUI DE REGLARE A FAZEI CU TREI TIJE CU SCHEMA DE CONEXIUNE ÎN TRIUNGHI CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI ADIŢIONALE
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: S-a realizat modelul transformatorului de putere trifazat pentru reglarea decalajului de fază. Miezul de fier al transformatorului are trei colone. Înfăşurările transformatorului au conexiunea în triunghi şi sunt dotate cu două înfăşurări suplimentare destinate pentru a regla valoarea unghiului decalajului de fază. Cu utilizarea modelului elaborat s-au studiat prin simulări particularităţile regimurilor nesimetrice staţionare a acestei construcţii a transformatorului, luând în considerare legăturile electromagnetice ale înfăşurărilor amplasate pe diferite coloane le miezului de fier. Calculele s-au executat pentru varianta transformatorului de distribuţie cu tensiunea nominală 10 kV pentru regimurile nesimetrice staţionare care apar ca urmare a scurtcircuitelor, regimurilor nesimetrice de mers în gol, inclusiv condiţionate şi de secvenţele homopolare a fluxului magnetic fundamental din transformator. Pentru regimurile studiate au fost construite diagramele curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în unităţi relative, care şi elucidează particularităţile regimurilor de funcţionare a transformatorului în aceste situaţii.
  Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei, modurile asimetrice, miez din trei tije, schema de conectiune a bobinelor în treunghi cu două înfăşurîari adiţionale, fluxul magnetic de secvenţă homo-polară.
DOI:
2 METODA VOLUMELOR FINITE PENTRU CALCULAREA CÂMPULUI ELECTROSTATIC PENTRU SFERĂ CU GOLUL CUBIC
Autori: Patiuc V. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare se examinează utilizărea metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare a spaţiului denumită triangularea Delaunay şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric al potenţialului, intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu golul cubic. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului, a intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu golul cubic.
  Cuvinte-cheie: Câmp electric, potenţial, intensitatea câmpului electric, capacitatea, metodă numerică.
DOI:
3 REGIMURI DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ŢÎNÂND CONT DE DEZVOLTAREA INTERCONEXIUNILOR
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: . În prezenta lucrare sunt examinate şi analizate regimurile stabilizate de bază pentru realizarea diferitor strategii de aderare a Republicii Moldova la ENTSO-E. Pentru analiza estimativă au fost selectate următoarele modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E: varianta aderării Moldovei la ENTSO-E cu excluderea Transnistriei şi Ucrainei; varianta aderării cu excluderea Ucrainei; varianta aderării în comun cu Ucraina; varianta schemei existente actualmente. Drept criterii de estimare a variantelor propuse s-au examinat următorii parametri: pierderile de putere activă atât în sistemul energetic în întregime, cât şi în elementele reţelei cu divizare după clasa de tensiune, coeficienţii de rezervă a stabilităţii statice (aperiodice) pentru putere activă şi tensiune, evaluarea importului/exportului de energie electrică, etc. În rezultatul analizei comparative s-au selectat cele mai eficiente modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E.
  Cuvinte-cheie: Sistemul energetic al Moldovei, ENTSO-E, pierderi de putere activă, import, export de energie electrică.
DOI:
4 CALCULAREA CIRCUITULUI TRIFAZAT CU UN NUMĂR ARBITRAR DE SARCINI
Autori: Berzan V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiințe a Moldovei
  Rezumat: În lucrare se propune un algoritm generalizat de calcul a regimurilor staţionare normale şi de avarie în circuitele cu trei faze. Se propune separarea mărimilor necunoscute în două grupe: curenţii în sarcinile conectate la fazele circuitului denumite mărimi necunoscute principale şi ceilalţi curenţi din ramurile circuitului pe care le denumim grupa mărimilor necunoscute secundare. Urmare a acestei separări procedura de calcul a mărimilor necunoscute constă din două etape. La prima etapă se calculează curenţii în sarcini utilizând a doua teoremă a lui Kirchhoff, iar apoi curenţii clasificaţi ca secundare. S-a propus forma matricială generalizată a sistemului ecuaţiilor de calcul şi recomandările de întocmire a matricelor coeficienţilor de pe lângă mărimile necunoscute pentru fiecare fază. Ecuaţia matricială generalizată include 3n ecuaţii. Metoda propusă permite calcularea regimurilor simetrice şi nesimetrice în circuitele trifazate pentru un număr nelimitat de sarcini conectate la fazele lui. Regimurile de limită cum sunt scurtcircuitele monofazate bifazate, trifazate şi intre faze, precum şi de mers în gol pentru unele din sarcini se efectuează ăn baza unei descrieri unice a circuitului şi algoritmului generalizat de calcul a mărimilor necunoscute.
  Cuvinte-cheie: Metodă matricială, circuit trifazat, sarcini distribuite simetrice şi nesimetrice.
DOI:
5 Termoenergetică
  Rezumat:
6 CAPACITATEA SPECIFICĂ ŞI CONDUCTIBILITATEA TERMICĂ SPECIFICĂ A MATERIALELOR DE STOCARE DE CĂLDURĂ PE BAZĂ DE PARAFINĂ, CEARĂ DE LIGNIT ŞI CEARĂ DE POLIETILENĂ
Autori: Snejchin Iu., Mihailic V., Corincevscaia T., Vorobiev L., Decuşa L. Institutul de Termofizică Inginerească al Academiei Naţionale din Ucraina
  Rezumat: Articolul descrie materiale perspective de utilizare în scopul stocării căldurii (MSC) cu tranziţie de fază pe baza compuşilor organici, care constau dintr-un ansamblu de componente: parafină, ceară de lignit şi ceară de polietilenă. Aceste componente sunt produse la scară industrială pentru industria metalurgică. Este studiată posibilitatea de a utiliza în scopuri de stocare nu numai reieşind din căldură de tranziţie de fază, dar şi luând în considerare capacitatea termică a MSC în stare solidă şi lichidă. Sunt prezentate rezultatele cercetări ale proceselor tranziţiilor de fază în timpul încălzirii şi răcirii cu utilizarea metodei calorimetriei cu scanare diferenţială (DSC). Sunt prezentate metodele de măsurare a capacităţii termice specifice şi a coeficientului de conductivitate termică. Prin metodă DSC sunt cercetate dependenţele de temperatură a capacităţii specifice a MSC în stare solidă şi stare lichidă. Valorile coeficientului de conductivitate termică sunt determinate prin metoda plăcii plate în banda de variere a temperaturii de lucru a acumulatorului de căldură.
  Cuvinte-cheie: stocare de căldură, schimb de fază, capacitatea termică, conductivitatea termică.
DOI:
7 DIRIJAREA RĂCITORULUI DE GAZE AL POMPEI DE CĂLDURĂ DUPĂ CRITERIUL DE MINIMUM AL PIERDERILORDE EXERGIE
Autori: Şit M.L., Şit B.M., Burciu V.I., Ioişer A.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Se propune de a utiliza ca criteriu de optimizare a proceselor tranzitorii în sistemul de dirijare valoarea minimală a pierderilor exergiei în procesul tranzitoriu. Aceasta se prezintă de către funcţia de sub integrală a relaţiei integrale pătrate a criteriului de calitate a procesului tranzitoriu din sistemul de răcire cu gaze a pompei de căldură cu dioxid de carbon. S-a demonstrat, că pentru minimizarea în baza criteriului propus, ca variantă de realizare a sistemului de dirijare poate servi sistemul combinat de dirijare, care include concomitent principiul reacţiei inverse negative şi principiul de invariantă a reacţiei pentru unele perturbaţii, care au un impact asupra proceselor de schimb de căldură în schimbătorul de căldură. Se menţionează, că criteriul exergetic al calităţii posedă un sens evident fizic în comparaţie cu criteriul integral pătratic, deoarece în ultimul criteriu selectarea valorilor coeficienţilor din expresia de sub semnul integralei nu este argumentată. Prin utilizarea metodei de obţinere a soluţiilor sistemului de ecuaţii cu derivate parţiale şi fără a utiliza procedura de trecere la funcţii de transfer iraţionale, s-a obţinut modelul matematic al sistemului de răcire cu gaze a pompei termice cu dioxid de carbon pentru ciclul supercritic de funcţionare. Modelul este prezentat de funcţii de transfer de primul şi al doilea ordin cu întârziere.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, sistemul de dirijare, exergia, schimbător de căldură.
DOI:
8 REVĂRSARE A JETULUI DE LICHID PE SUPRAFAŢA DUZEI REGULARE A ECONOMIZORULUI DE TIP CONTACT
Autori: Gorodilov А.А.*, Puşnov А.S., Berengarten М.G. Universitatea de Stat de Сonstrucţii de Maşini din Moscova (MAMI) Federaţia Rusă
  Rezumat: Se propune o nouă soluţie constructivă de realizare a duzei pentru economizoarele de tip contact. Sunt cercetate caracteristicile de revărsare a jetului de fluid pe suprafaţa duzei propuse. Sunt obţinute date experimentale privind cantitatea de lichid care este în scurgere gravitaţională pentru pelicula de lichid pe elementul duzei şi care curge pe partea ei opusă prin perforaţia din duză. Se demonstrează, că există mai multe regimuri de curgere a fluidului pentru realizarea propusă constructivă a duzei. S-au formulat recomandări privind diapazonul optim de debite de lichid pentru utilizarea în economizoare de tip contact. S-a stabilit, că diapazonul optimal de debit de fluid poate fi lărgit prin umezirea prealabilă a elementului, deci a duzei. S-a propus o metodă de majorare a suprafeţei active a duzei în economizor de tip contact.
  Cuvinte-cheie: duza regulară, pelicula de lichid, schimb de căldură şi masa, economizor de tip contact, gaze eşapate, unde.
DOI:
9 SISTEME DE REFRIGERARE BAZATE PE APARATE CU MULTE TREPTE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI DE MASĂ
Autori: Doroșenco A.V., Liudnițchii K.V. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate soluţiile schematice de realizare a sistemelor de refrigerare alternative (SRA) şi a sistemelor solare de climatizare a aerului (SSCA) bazate pe utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperarea) soluţiei absorbantului. Este utilizat principiul de tip cascadă privind realizarea constructivă a tuturor aparatelor de schimb de căldură şi de masă (ASCM), inclusiv, a subansamblurilor de uscare şi de răcire cu valori diferite de variere a temperaturii, precum şi pentru cazul majorării concentraţiei adsorbantului în cascadele ce formează lanţul de realizare a tehnologiei de uscare sau răcire. Echipamentul cu funcţia de transfer de căldură şi de masă utilizat pentru uscare şi răcire prezintă module monobloc funcţionale unificate confecţionate din materiale compozite din polimeri. S-a efectuat o analiză preliminară a capacităţii şi eficienţei funcţionării componentelor solare în instalaţiile destinate pentru răcirea şi climatizarea aerului.
  Cuvinte-cheie: sistemele solare, uscarea aerului, răcirea mediului, schimb de căldură și de masă, absorbție, desorbție, răcire evaporativă.
DOI:
10 ANALIZA PARAMETRILOR EXERGETICI AI INSTALAȚIEI DE BIOGAZ
Autori: Denisova А. Е., Ngo Minh Hieu Universitatea Națională Politehnică din Odesa, Ucraina
  Rezumat: Se prezintă metoda de analiză exergetică a diverselor scheme de realizare a instalaţii de producere a biogazului, care funcţional pot substitui instalaţiile energetice tradiţionale. Sunt propuse schemele termice tehnologice ale instalaţiilor de biogaz şi metoda de calcul al eficienţei acestora. S-a efectuat compararea parametrilor ciclurilor de funcţionare ale instalaţiilor examinate cu efectuarea calculelor şi analizei exergetice a caracteristicilor instalaţiilor cu turbine cu gaze, instalaţiilor cu turbine cu gaze şi abur (ciclul combinat) cu cazan utilizator şi a instalaţii cu turbine cu gaze şi abur cu generator de abur de înaltă temperatură și preîncălzire. Analiza caracteristicilor exergetice a demonstrat, că ciclu instalaţiei de biogaz cu preîncălzire intermediară a aburului şi cu generator de abur de înaltă temperatură este cel mai eficient ca urmare a distribuţiei aproape egale a energiei termice obţinute în ciclul de ardere între ciclurile de conversie realizate de către turbina de gaze şi turbina de abur, în comparaţie cu ce se observă în instalaţiile tradiţionale cu ciclul combinat.
  Cuvinte-cheie: caracteristi exergetici, instalație de biogaz, ciclul abur-gaz, generator de abur de temperatura înaltă, preîncălzitor.
DOI:
11 EFICIENȚA ENERGETICĂ
  Rezumat:
12 STUDII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ALE PROCESULUI ENERGOEFICIENT DE MĂCINARE DE CLINCHER DE CIMENT ÎNTR-O MOARĂ CU BILE
Autori: Cuzneţova M.M., Vedi V.E. Universitatea Naţională de Protecţie Civilă, Universitatea Tehnică Naţională “Institutul Politehnic din Harkiv”, Ucraina
  Rezumat: În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale ale procesului de măcinare a materialelor vrac într-o moară cu bile. S-a propusă şi s-a verificat experimental metodă pentru determinarea regimului energoeficient de funcţionare a morii cu bile în timpul măcinării clincherului de ciment.
  Cuvinte-cheie: procesele mecanice de măcinare, moara cu bile, parametrii procesului de măcinare, eficienţa energetică, randament.
DOI:
13 EFICIENŢA ENERGETICĂ DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ A REACTOARELOR ÎN FABRICAREA DE LACURI SI VOPSELE
Autori: Tovajnianschii L.L., Vedi V.E., Gurina G.I. Universitatea Tehnică Naţională “Institutul Politehnic din Harkiv”, Ucraina
  Rezumat: Sunt demonstrate dezavantajele, care au construcţii tradiţionale de încălzitoarelor şi care aduc imperfecţiunile anumite în procesele tehnologice de fabricare, realizate cu utilizarea de încălzire electrică. Acest lucru determină necesitatea elaborării noilor modele de dispozitivelor de încălzire. Este creată ceramică, care susţine temperaturi înalte, care se deosebeşte de rezistenţa la căldură anomalic ridicată şi sunt identificate parametrii, care permit într-un grad anumit de a schimba coeficientul ei de termoconductobilitate. În virtutea acestui fapt sunt elaborate încălzitoarele ceramice de tip contact, care asigură orientare fluxurilor temice prin utilizare a materialelor eterogeni în corpul încălzitorului – primul, cu termoconductibilitate înaltă, care este îndreptat la suprafaţa care transferă căldură, şi cu al doilea, care are termoconductibilitate joasă, care este caracteristică la partea opusă a încălzitorului, care este destinată pentru excluderea pierderilor de căldură în mediul ambiant. Datorită acestuui fapt este posibil de a înzestra întreprideri moderne de producere ale vopselilor cu echipament energoeficient cu sistemul antideflagrant de încălzire a reactorelor
  Cuvinte-cheie: Încălzitoare, ceramica, viscoplasticitate, transfer de căldură, efficienţa energetică.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost