Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(18) 2012

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 ANALIZA IMPACTULUI SUBÎNCĂRCĂRII CET-urilor ASUPRA CONSUMULUI EFICIENT DE RESURSE ENERGETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Postolati V.M, Bîcova Е.V, Ţaranu М.H.Institutul de Energetică al A.Ş.M., Мinisterul Mediului al Republicii Moldova
  Rezumat: În lucrare sunt examinate problemele consumului excesiv de resurse primare de energie în Republica Moldova, din cauza subîncărcărilor CET-urilor sistemului energetic naţional, dar şi a creşterii corespunzătoare a cotei de energie electrică produse la centralele electrice cu condensare pentru acoperirea sarcinii date de consum în balanţa energetică. S-a demonstrat că, anual se consumă cu aproximativ 100 mii t.c.e. mai mult, din cauza exploatării CET-urilor în regim neeficient, în care funcţionează forţat centralele electrice din cauza deconectării unor consumatori de energie termică şi a politicii necoordonate în domeniul asigurării cu energie termică.
  Cuvinte-cheie: CET, consum specific, supraconsum de combustibil.
DOI:
3 VARIANTE DE DEZVOLTARE A REŢELEI DE TRANSPORT A MOLDOVEI LA FUNCŢIONAREA ÎN PARALEL CU SISTEMUL ENERGETIC AL UCRAINEI
Autori: L.Calinin, D. Zaitsev, M.Tirshu, I.Golub
  Rezumat: Articolul prezintă analiza scenariilor de dezvoltare a reţelelor de transport a Republicii Moldova la funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic al Ucrainei, precum şi cercetarea rentabilităţii şi eficienţei tehnice a variantelor propuse în lipsa conexiunii sincrone cu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators For Electricity).
  Cuvinte-cheie: linie de transport a energiei electrice, pierderi de putere, regim normal.
DOI:
4 METODOLOGIA PROIECTĂRII GENERATORULUI ASINCRON AUTOEXCITABIL
Autori: Berzan V., Bârladean A., Tîrşu M.
  Rezumat: În articol este prezentată metodologia proiectării generatorului asincron cu autoexcitaţie capacitivă. Este ştiut că proiectarea lui este posibilă pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit produs în serie. Astfel, de abordare a proiectării permite numai modificarea înfăşurării statorice a maşinii electrice, ce permite cu cheltuieli minimale a realiza crearea generatorului. Iată de ce, metodologia proiectării, optimizarea calculelor, elaborarea schemei înfăşurării statorice şi sistemului de excitaţie, prezintă nu numai un interes practic, dar şi poate fi de folos pentru specialiştii din domeniul maşinilor electrice la proiectarea generatoarelor asincrone.
  Cuvinte-cheie: metodologie, generator asincron, excitaţie capacitivă, autoexcitaţie, condensator, înfăşurare statorică.
DOI:
5 STUDIUL POCESELOR DE DEGRADARE A STÎLPILOR DIN BETON ARMAT PRECOMPRIMAT PENTRU LINIILE ELECTRICE AERIENE
Autori: I. Colesnic1, Gh. Croitoru2, I. Rusu3, 1 Institutul de Energetică, AŞM, 2 ICŞC „INCERCOM”Î.S., 3 FUA, UTM
  Rezumat: Se prezintă problema stării portante a stîlpilor, montaţi cu 20-30 ani în urmă, care prezintă degradări majore, ceea ce poate duce la colapsul structurii portante a sistemului energetic. Sînt analizate solicitările specifice stîlpilor din beton precomprimat, care au ca solicitări predominante încovoierea şi/sau torsiunea. Aceste solicitări adeseori provoacă fisuri ce contribuie la uşurarea pătrunderii substanţelor agresive în masa betonului, ceea ce conduce la coroziunea armăturii stîlpilor.
  Cuvinte-cheie: stîlpi din beton, liniile electrice aerienr, degradare.
DOI:
6 ANALIZA FIABILITĂŢII SISTEMELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE
Autori: Popescu V.Agrarian State University of Moldova
  Rezumat: Sistemele de distribuţie a energiei electrice sunt o parte de bază ale sistemelor electroenergetice şi problemă fiabilităţii acestor sisteme la etapa actuală constituie o problema cheie privind dezvoltarea electroenergeticii şi necesită o deosebită atenţie. Funcţionarea sistemelor de distribuţie este însoţită de o serie de factori cu caracter aleatoriu care produc un număr mare de întreruperi neplanificate. Cercetările efectuate au demonstrat, că factorii predominanţi care au o influenţă semnificativă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie sunt: condiţiile climaterice (39,7%), defectele în echipamente (25%) şi factorii aleatorii necunoscuţi ( 20,1%). Acest articol este consacrat studiului comportamentului şi estimarea influenţei factorilor aleatori asupra indicatorilor de fiabilitate a sistemelor electrice de distribuţie preponderent rurale.
  Cuvinte-cheie: fiabilitatea sistemelor; asigurarea fiabilităţii; sisteme electrice de distribuţie; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă.
DOI:
7 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
8 SISTEMUL AUTONOM DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ AL CONSUMATORILOR CU INERŢIE TERMICĂ, CARE SE DIFERĂ SEMNIFICATIV
Autori: Berzan V., Şit М., Timcenco D., (Institutul de Energetică al AŞM), Şvîdcenco S., Niconorova Iulia., Cotruţa A. (Universitatea Tehnică a Moldovei)
  Rezumat: În lucrare sunt cercetate problemele legate de trecerea de la sistemul centralizat de incălzire a unui complex format din edificii cu inerţia termica diferita. Este analizată influenta volumului de apa din cazan asupra dinamicii termice a obiectului cu inerţia termică mică a îngrădirilor de protecţie. este prezentată comparaţia eficienţei aplicarii centralelor termice pe bio-combustibil (paie, peleţi etc.) faţă de centralele termice pe combustibil gazos.
  Cuvinte-cheie: sistem autonom, alimentare cu căldură, dinamica cazanului.
DOI:
9 TEHNOLOGII ELECTROMAGNETICE DE DESHIDRATARE A MATERIEI PRIME
Autori: Burdo O.G., Terziev S.G., Iarovoi I.I., Borşci A.A.Academia Naţională de Tehnologii Alimentate din Odesa, Ucraina
  Rezumat: În lucrare sunt studiate scheme şi mecanisme de transfer al umidităţii unui process de deshidratare a corpurilor capilar-poroase. Se analizează mecanisme mecanice, termice şi difuzive ale diferitor forme de cuplare a umidităţii şi sunt stabilite forţele motrice şi coeficienţii de viteză a proceselor. S-a demostrat perspectivitatea deshidratării în câmpul electromagnetic cu diapazon de frecvenţă de microunde. Este propus un complex nou generalizat, care ţine cont de specificul de micro- şi nanocinetică a transferului umidităţii în produse. Se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale, în care s-a atins un consum specific de energie de 1,9 MJ pe 1 kg de umidităţe evacuată. Sunt prezentate rezultatele testărilor uscătorului cu banda în care se utilizează generatoarele de microunde şi unde infraroşii.
  Cuvinte-cheie: transferul umidităţii, mechanism de difuzie, barodifusie, nanocinetică.
DOI:
10 MODELE DE CALCUL, CARE SUNT UTILIZATE LA MINIMIZAREA IMPACTULUI NEGATIV AL ENERGETICII ASUPRA MEDIULUI AMBIANT
Autori: OPREA Diana, Facultatea Energiei Electrice, Universitatea Tehnică Cehă Prague, Republica Cehă
  Rezumat: Optimizarea sistemului energetic este o problemă ce de mulţi ani este intens studiată de oamenii de stiinţă. Această problematică poate fi studiată din diferite viziuni şi cu ajutorul diferitor programe de calcul. În lucrarea ce urmează este caracterizata una din metodele de calcul utilizate in Europa pentru modelarea, optimizarea sistemului energetic. Aceasta metoda se bazeaza pe criteriul micşorarii acţiunii sistemului energetic asupra mediului ambiant. Programul de calcul utilizat si caracterizat in lucrare este - GEMIS.
  Cuvinte-cheie: poluare, gaze cu efect de seră, schimbări climaterice, surse regenerabile de energie.
DOI:
11 CONSERVAREA ENERGIEI ÎN ŞCOLI
Autori: Bodrug N.S.Universitatea de Stat din Amur, Blagovescensc, Federaţie Rusă
  Rezumat: În articol este studiată problema inspectării energetice în şcoli din regiunea Amur. Sunt considerate motivele supraconsumului de energie. Sunt prezentate măsurile care au fost efectuate în cadrul cercetărilor, direcţionate spre diminuarea consumului de resurse energetice.
  Cuvinte-cheie: conservarea energiei, supraconsum de resurse energetice, ventilare, termostat, iluminatul.
DOI:
12 SURSE NETRADIŢIONALE DE ENERGIE
  Rezumat:
13 ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE A PERFECŢIONĂRII PROCESELOR DE OBŢINEREA BIOGASULUI
Autori: Covaliov V.V., Ungureanu D.V., Covaliova O.V.
  Rezumat: Este propus un concept nou şi modalităţi de ridicarea eficacităţii proceselor anaerobe de formare a metanului, sunt elaborate soluţii noi privind epurarea biometanului şi ridicarea randamentului lui în componenţa biogazului datorită opimizării tehnologiei, conversiei biochimice a amestecului СО2/Н2 şi introducerea microadausurilor stimulătoare.
  Cuvinte-cheie: energetică producerii biogazului, biochimia metanogenezei, biohidrogen, biostimulatoare a fermentării anaerobe.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost