Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(21) 2013

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 MODELAREA REGIMURILOR TRANZITORII ALE SISTEMULUI ENERGETIC DIN MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE STABILITATEA STATICĂ
Autori: Vitalie Postolati, Irina GolubInstitutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare este realizată modelarea şi analiza regimurilor staţionare ale sistemului energetic al Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei în termeni de stabilitate statică. Analiza include verificarea rezervei de stabilitate statică a unui regim dat, determinarea limitelor privind stabilitatea statică a regimurilor si determinarea regiunelor stabilitătii sistemului energetic referitor la parametri controlate. Parametri de analiza sunt fluxurile de putere activă sunt controlate prin secţiuni controlate si tensiunile în nodurile de control. Sunt considerate două variante de stare ale sistemului de energetic a Republicii Moldova: cu tranzit de energie cu un singur circuit Hidrocentrala Dnestrovsk - Bălţi - Străşeni – Chişinau 330kV şi cu două circuite. Studiile au demonstrat fezabilitatea de folosire a tranzitului cu două-circuite pentru îmbunătătirea rezervei de stabilitate statică, precum şi a reducerea pierderilor sumare de putere la nivel de sistem. Investigaţiile au fost efectuate luând în considerare indicaţiile metodice referitor la stabilitatea sistemului energetic, precum şi programul de calcul RastrWin.
  Cuvinte-cheie: stabilitatea statică, regimul sistemului energetic.
DOI:
3 DISTRIBUŢIILE DECONECTĂRILOR DIN REŢELELE ELECTRICE
Autori: Popescu V.S. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
  Rezumat: La momentul actual în reţelele electrice au loc un număr mare de deconectări, care determină nivelul fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Pentru soluţionarea problemei asigurării fiabilităţii reţelelor electrice este strict necesar de cunoscut factorii de cauză a deconectărilor şi legile lor de distribuţie, ceea ce-ar permite elaborarea mecanismului de prognoză şi sporire a indicatorilor de fiabilitate. Lucrarea este dedicată determinării distribuţiilor deconectărilor din reţelele electrice, cauzate de diferiţi factori, care influenţează direct asupra procesului de funcţionare a reţelelor electrice.
  Cuvinte-cheie: deconectări aleatoare; nivel de fiabilitate; factori de influenţă; reţele electrice; distribuţiile refuzurilor.
DOI:
4 REGLAREA SINCRONĂ A ACŢIONARULII ELECRTIC SIMETRIC DUBLU TRIFAZAT ÎN ZONA DE SUPRAMODULARE
Autori: V. Olesciuk, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: A fost efectuată analiza funcţionării actionarului elecrtic simetric dublu trifazat (şase faze) în zona de supramodulare (fiind de perspectiva pentru aplicare în sisteme de putere medie şi mare), reglate în baza algoritmilor modulaţiei sincrone prin impulsuri de durată variabilă. Motorul electric asincron al sistemului include în acest caz două grupuri de înfăşurări trifazate cu fir neutru izolat, cu decalaj de 60 grade electrice faţă de celelalt, care sunt conectate prin doua invertoare trifazate standard. Algoritmi modulaţiei sincrone asigură sincronizarea continuă a curbelor tensiunii fazice ale sistemului în zona de supramodulare. Sunt prezentare rezultatele simulării proceselor în sisteme cu două versiuni a modulatiei sincrone discontinue, precum şi într-un sistem cu modulare sincronă combinată.
  Cuvinte-cheie: motor electric simetric cu şase faze, controlul convertizoarelor, strategia modulaţiei, sincronizarea curbei tensiunii fazice.
DOI:
5 MODELAREA SUPRATENSIUNILOR ÎN REŢEAUA DE CABLU DE DISTRIBUŢIE 10 kV LA SCURTCIRCUITE MONOFAZATE LA PAMÂNT CU ARC
Autori: SCURTCIRCUITE MONOFAZATE LA PAMÂNT CU ARCV.A. Boşneaga, V.M. Postolati, V.M. Suslov (Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), A.N. Klinduhov (Întreprindere de Stat „Dnestrenergo”)
  Rezumat: Este elaborat modelul pentru calcularea şi investigarea supratensiunilor în reţeaua de distribuţie prin cablu de 10 kV în prezenţa arcului monofazat intermitent. Au fost determinate nivelurile de supratensiuni în reţeaua de distribuţie pentru scurt-circuit monofazat şi în cazul scurtcircuitului în bobina de tensiune înalta a transformatorului de distribuţie 10/0, 4 kV. S-a demonstrat, că valorile maxime a supratensiunelor sunt determinate în mare masura de functionarea aparatelor de limitare a supratensiunelor, şi nu sunt direct legate de prezenţa reactorului de stingere a arcului electric, care contribuie esential la limitarea curentului de scurt-circuit în locul defectului şi numai netezeste oscilațiile de frecvenţă înaltă.
  Cuvinte-cheie: model, reteaua de cablu, scurtcircuit monofazat, arcul intermitent, supratensiunile, scurtcircuit în bobinaj.
DOI:
6 EXPERIENŢA PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR DE CONDENSATOARE ŞI A SCHEMELOR DE REGLARE CU CONVERTOARE DE FRECVENŢĂ ÎN SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
Autori: CERNEI M., IARMOLICI A., LEU V.Societatea pe Acţiuni „Termocom”
  Rezumat: În lucrarea dată este prezentată o scurtă informaţie despre sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău: sursele de energie termică, reţelele termice şi altele, de asemenea indicatorii de producere şi consumuri pe parcursul ultilmilor douăzeci de ani. Sunt descrise direcţiile prioritare ale proiectelor implementate în cadrul SA „Termocom”. În cadrul întreprinderii este implementat sistemul automatizat de monitorizare a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. Pe parcursul a mai multor ani sunt folosite compensatoarele silfonice, conducte preizolate cu poliuretan expandat, robineţi sferici, schimbătoarele de căldură cu plăci. Din numărul total de 21 de centrale termice, paisprezece au fost modernizate, iar zece din ele funcţionează în regim automat. În lucrare de asemenea este prezentă experienţa utilizării batereilor de condensatoare şi a schemelor de reglare cu convertoare de frecvenţă în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chişinău, descrierea avantajelor şi prezentarea rezultatelor obţinute după implementare. De menţionat că rezultatul pe întreprindere s-a obţinut în anul 2011 total diminuării consumurilor de energie electrică cu circa 30% în comparaţie cu consumurile din anul 2005.
  Cuvinte-cheie: sistem de alimentare centralizată cu energie termică, beterie de condensatoare, scheme de reglare cu convertoare de frecvenţă.
DOI:
7 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
8 UTILIZAREA CERAMICEI POROASE ÎN SISTEMELE EVAPORATIVE ŞI EVAPORATIVE COMBINATE CU SISTEMELE CU COMPRESIE DE VAPORI
Autori: Ceban D.N., Doroşenko A.V.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
  Rezumat: Utilizarea evaporării naturale în scщpuri de răcire este una dintre posibilele realizări a soluţiei tehnice pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sistemele de aer condiţionat. Utilizarea răcirii prin evaporare în prima treaptă a sistemului de raciere combinată permite reducerea sarcinii în condensatorul maşinii frigorifice ca urmare a micşorării temperaturii de condensare. Această soluţie permite utilizarea sistemelor de acest tip în orice condiţii climatice, inclusiv, în regiunile cu deficit de apă. În răcitoarele evaporative şi a răcitoarelor de aer se utilizează ceramica poroasă cu canale deschise. Scopul lucrării este de a valida beneficiile utilizării ceramicii poroase în calitate de duză de lucru, şi, de asemenea, a avantajului schemei propuse pentru sistemul combinat de raciere în comparative cu soluţiile tip utilizate în aceste scopuri. Experimentele noastre au arătat, că pentru curgerea peliculară eficacitatea răcirii aerului se află în banda EA = 0,6 ÷ 0,7 şi depinde neesenţial de debit. Pentru ţările cu o climă caldă şi uscată în care există deficienţe privind accesibilitatea apei, se recomandă de a utiliza regimul cyclic de funcţionare cu valorea parametrului EA ≈ 0,55. Acest regim economiseşte energia electrică. S-a determinat, că sistemul combinat de climatizare este complet închis privind consumul de apă pentru cazul aerul exterior este caracterizat de parametrii Ta = 32 º C şi XA> 13g/kg (în sistemul evaporativ direct/ chiller) şi pentru parametrii aerului Ta = 32 º C şi XA> 12g/kg (în sistemul indirect evaporative de răcire / chiller). Pentru valorile indicate ale parametrilor, consumul apei în prima treaptă a răcirii evaporative se pot integral compensa de către condensatul evaporatorului maşinii frigorifice.
  Cuvinte-cheie: răcire evaporativă, ceramică poroasă, sistemele de refrigerare combinate.
DOI:
9 SCHIMB DE CĂLDURĂ ŞI AERODINAMICA PACHETELOR COMBINATE DE ŢEVI CU NERVURI TRANSVERSALE ŞI ÎNCLINATE
Autori: Kniazuk V. I., Lagutin A. E., Stoianov P. F.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergeticii al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele ale analizelor experimentale a coeficientelor de schimb de căldură ai pachetelot ţevilor cu nervuri transversale şi înclinate. Sunt studiate diferite soluţii de aranjare ale ţevilor unite în pachete. Sunt determinate factorii, care influenţeaze asupra schimbului de căldură ai ţevilor cu nervuri şi cu nervuri înclinate. Este determinată eficienţa energetică a pachetelor de ţevi comparate.
  Cuvinte-cheie: schimb de căldură, aerodinamică, tevă cu nervuri, pachetul de ţevi, eficienţă energetică.
DOI:
10 SISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢA INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUI, partea II
Autori: Şit M.L., Şit B.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Scopul lucrării este elaborarea schemei sistemului de compensare a perturbaţiilor, ce influenează consumul agentului frigorific prin evaporatoarele şi răcitoarele de gaze a pompei de căldură, ce intră în componena dispozituvului de pasterizare-răcire a laptelui, şi sistemului de dirijare automatică a termoschimbătorului cu doi parametri de ieşire – temperaturile apei la ieşire din lanţurile agentului termic primar şi secundar prin reglarea consumului agentului termic secundar şi suparfeţei schimbului de căldură. Structurile sistemelor se bazează pe principiile controlului coordonat şi controlului sistemelor multidimensionale. Este demonstrat că schema structurală propusă a sistemului coordonat de reglare a sumei consumurilor agenţilor frigorifici prin evaporatoare pentru nodurile de pregătire a apei calde şi rece are o precizie mai înaltă în procesele tranzitorii în comparaţie cu utilizarea sistemelor de reglare independente a consumului corpului de lucru al fiecărui evaporator. Sistemul de dirijare a schimbătorului de căldură cu două dirijări (reglarea ariei suprafeţei de schimb termic şi reglarea consumului agentului termic secundar) are caracteristici bune ale proceselor tranzitorii.
  Cuvinte-cheie: sistem de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură, instalaţie pentru pasteurizare-răcire a laptelui.
DOI:
11 PARADOXELE ENERGETICE ÎN ECONOMIE
Autori: Oleg BURDO Academia Naţională a Tehnologiilor Alimentare din Odesa
  Rezumat: Este efectuată analiza situaţiei energetice în lume şi în ţările din fost spaţiu sovietic. Atenţia de bază este acordată către problemele energetice ale Ucrainei. Este demonsrat caracterul paradoxal al acestor probleme. Se discută problemele de dependenţă a nivelului de comfodt şi a ecologiei de la consumul resurselor energetice. Este prezentată legătura între calitatea de viaţă a omului cu nivelul de consum al energiei. Este prezentată analiza de distribuție a resurselor energetice la nivel mondial. Se prognozează revizuirea posibila a pieţei resurselor energetice. Se compară modelele politicii energetice şi a strategiilor statului. Se subliniază eficienţa înaltă a conducerii centralizată a electoenergeticii la nivel municipal. Sunt examinate problemele potenţialului ştiinţific şi dezvoltarea managementului energetic. Se analizează concordanţa între preţurilele carburanţilor cu nivelul de protecţie termică a clădirilor, principiile de investire în proiectele energetice. Este demonstrată actualitatea metodelor de piaţă la alegerea surselor de energie în condiţiile fuziunii a businesului energetic şi a puterii. Se discută problemele de corespundere a politicii energetice a Ucrainei cu angajamentele faţă de Rusia referitor la contractul de gaze. Se examinează rolul energiei în lanţul tehnologic al complexului agroindustrial.
  Cuvinte-cheie: energy resources, energy supply central management.
DOI:
12 TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE
  Rezumat:
13 CONDITIILE FORMALE DE ASIGURARE A STABILITĂțII STEGANOMETODEI LA COMPRIMARE ŞI REALIZAREA LOR ÎNTR-UN STEGANOALGORITM NOU
Autori: Cobozeva А.А., Melinic М.А.Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
  Rezumat: Pe baza abordării generale a analizei stării şi tehnologiei de funcţionare a sistemelor informaţionale sunt obţinute condiţiile suficiente pentru reprezentarea formală a steganotransformarii, ca agregat al perturbaţiilor numerelor singulare ale matricelor, ce răspund containerului, ce asigură insensibilitatea (sensibilitatea mică) a steganomesajului format la comprimare. Conditiile obţinute suficiente nu depind de informaţia utilizată pentru confundarea informaţiei confidenciale a ariei containerului (spaţiale sau frecvenţiale) şi de detaliile stenagoalgoritmului, şi se determină prin localizarea şi valoarea relativă a perturbaţiilor numerelor singulare ale matricelor corespunzătoare ale mesajului de bază, ce a avut loc în timpul steganotransformării. Instrumentele matematice de bază sunt analiza de matrice şi teoria perturbaţiilor. În calitate de container se consideră imaginea numerică. Pe baza condiţiilor suficiente obţinute în lucrare este elaborat un algoritm steganografic nou, bazat pe perturbaţiile numerilor maxime signulare ale bloculrilor matricei containerului. Algoritmul este stabil la comprimare, incluzând şi coeficienţi mici de calitate. Sunt prezentate rezulatele experimentului de calcul.
  Cuvinte-cheie: algoritmul steganografic, atac prin comprimare, imaginea numerică, numărul singular, matrice.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost