Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2(22) 2013

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 CARACTERISTICA REGIMULUI NORMAL DE FUNCŢIONARE LA REALIZARE A UNIU SCENARIU DE INTEGRARE A MALULUI DREPT AL SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL ENTSO-E
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L, Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Articolul este dedicat cercetării regimului normal de funcţionare a sistemului electroenergetic al Moldovei în contextul realizării scenariului aderării posibile la ENTSO-E UE cu excluderea Ucrainei şi regiunii Transnistriei. În lucrare s-au determinat condiţiile şi măsurile ce prevăd realizarea strategiei propuse. În baza de date corectate şi a modelului de calcul a fost obţinut regimul stabil de funcţionare comună a sistemului energetic din dreapta Nistrului cu ENTSO-E, care este acceptat convenţional dret bază pentru variantele de calcul ulterioare. A fost efectuată analiza regimului obţinut referitor la pierderile de putere activă cât pentru sistemul energetic în întregime, atât pentru elementele lui separate cu diferenţiere după clasa de tensiune. S-au făcut calculele şi estimarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii statice pentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de alţi indicatori ai regimului.
  Cuvinte-cheie: sistemul energetic al Moldovei, ENTSO-E, interconexiune de sisteme, sistem energetic unificat, regim normal de funcţionare, pierderi de putere activă.
DOI:
3 SCHEMĂ ZONALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A INSTITUŢIILOR ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Autori: Griţai M.A.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Pe baza datelor actuale a consumului de energie electrică s-a efectuat calculul regimului în reţeaua existentă pentru alimentare instituţiilor academice în sectorul Telecentru din Chişinău, de asemenea sunt estimate pierderile de energie electrică în toate părţile ale reţelei. S-a constatat că, datorită consumului redus de energie electrică transformatoarele sunt încărcate mai puţin de 20% şi, ca rezultat pierderile în oţel a transformatoarelor (pierderi de mers în gol) domină în totalul pierderilor (circă 95%). Cel mai probabil cauza pierderilor crescute este îmbătrânirea echipamentului. A fost demostrat prin teste şi încercari, că pierderile reale în oţel ar putea depăşi substanţial pierderile nominale, indicate pe plăcuţa de identificare a transformatoarelor la o durată lungă de viaţă (20-30 ani). Au fost propuse trei configuraţii mai eficiente ale reţelei. Pentru fiecare schemă de reţea au fost calculate pierderile de putere în toate elementele. A fost efectuată compararea opţiunilor din punct de vedere a pierderilor. Au fost demonstrate avantajele sistemului zonal de reţea ca unul dintre cele mai economice circuite de alimentare cu energie electrică.
  Cuvinte-cheie: Schema reţelei electrice, regimul de funcţionare, pierderile de energie electrică.
DOI:
4 DETERMINAREA INDICILOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ NORMAŢI AI CIRCUITELOR CVADRIPOL REZISTIVE
Autori: Penin A.A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii D. Ghiţu)
  Rezumat: SSe analizează indicatorii de eficienţă cunoscuţi ai dispozitivelor de putere în baza diferitor proporţii de capacitate la intrare, ieşire şi puterea disipată. Se observă un număr mare de indicatori introdusi, de fapt, formal. Se examinează o abordare mai rezonabilă pentru evaluarea eficienţei în raport cu modul de referinţă - metoda standard. În această abordare este utilizat un anumit model matematic, însă apare necesitatea argumentării criteriilor de performanţă propuse. În această lucrare se aplică şi argumentează metoda standard, ca exemplu fiind luat circuitul cuadripolar rezistiv cu amortizare variabilă. Interpretarea geometrică a seriei de caracteristici energetice indică oportunitatea introducerii unui circuit cuadripolar „idealizat”, în plus la cel standard. Acest lucru permite justificarea modificării expresiei de eficienţa de putere şi a randamentului, şi introducerea indicilor de eficienţă specifici care includ parametrii sarcinii.
  Cuvinte-cheie: Indice de eficienţă, circuit cuadripolar, caracteristici de putere, geometrie proiectivă.
DOI:
5 MODELAREA DISPOZITIVELOR DE TIP TRANSFORMATOR TRIFAZAT CU MIEZ DIN TREI TIJE PENTRU CALCULILE INGINEREŞTI A MODURILOR ASIMETRICE PENTRU DIFERITE SCHEME DE CONEXIUNE A BOBINELOR
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Este propus modelul pentru efectuarea calculelor şi cercetărilor a modurilor permanente asimetrice şi proceselor tranzitorie a dispozitivului tip transformator trifazat cu miez din trei tije şi schema arbitrară de conexiune a bobinelor, ţinând cont de cuplarea electromagnetica dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Folosind ca exemplu transformatorul de distribuţie 10/0,4 kV s-au efectuat calcule şi analizе a celor mai caracteristice moduri permanente asimetrice, care apar la scurtcircuite, rupturi de faze, sarcina dezechilibrată în diferite scheme de conectare a bobinelor şi, în special, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secvenţă homopolară. Pentru regimurile şi schemele luate în consideraţie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic în tije, care oferă o imagine grăitoare despre caracteristicile acestor regime.
  Cuvinte-cheie: Model, moduri asimetrice, miez din trei tije, scheme arbitrare de conexiune a bobinelor, fluxul magnetic de secvenţă homopolară.
DOI:
6 VALORILE STAŢIONARE MAXIMALE ALE CURENTULUI ŞI TENSIUNII ÎN LINIA OMOGENĂ DE CURENT ALTERNATIV
Autori: Paţiuc V.I., Berzan V.P., Anisimov V.C., Cabac C.C., Postoronca S.A.Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare se examinează problema determinării valorilor maximale ale curentului şi tensiunilor în regim staţionar al liniei lungi în funcţie de lungimea de undă şi la varierea sarcinei de la regimul de scurt circuit până la regimul de mers în gol. Ca metodă de analiză s-a utilizat metoda amplitudinilor complexe (MAC). S-au examinat regimurile în linia ideală şi în linia fără deformarea semnalelor şi pentru aceste circuite au fost obţinute soluţii analitice precise. S-au executat de asemenea calcule ale valorilor mărimilor studiate (curentului şi tensiunii) pentru linia lungă cu pierderi arbitrare. S-a constatat, că în cazul liniei ideale şi a liniei cu pierderi dar fără deformarea semnalului valorile maximale ale curentului şi tensiunii în regim staţionar sunt caracteristice pentru regimurile degradate, deci pentru regimul de scurtcircuit (SC) şi regimul de mers în gol (MG). Pentru linia cu pierderi arbitrare s-au depistat zone locale de amplasare a valorilor maximale ale curentului la varierea lungimii liniei şi a sarcinii. Întroducerea pentru descrierea sarcinii a parametrului adimensional , care se schimbă de la pentru regimul de SC până la valoarea în gazul regimului MG, a permis obţinerea unor informaţii generalizate privind evoluţiile valorilor mărimilor studiate pentru orişice valoare a lungimii liniei şi sarcinii în formă grafică.
  Cuvinte-cheie: Linie ideală de transmisie, metoda amplitudinilor complexe.
DOI:
7 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
8 ALIMENTARE CU ENERGIE A SEREI INDUSTRIALE CU UTILIZARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU ACŢIONARUL DE GAZE , partea I
Autori: Şit M.L, Ioişer A.M., Şit B.M. (Institutul de Energetică al AŞM), Doroşenko A.V.,Ceban D.N.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa)
  Rezumat: Scopul lucrării constă în elaborarera schemelor raţionale de alimentare cu energie termice şi cu frig a serei industriale. Sera este destinată pentru creşterea plantelor pe tot parcursul anului şi necesită întreţinerea regimului termic şi de umiditate stringent. Pentru asigurarea cu energie sunt investigate următoarele ansambluri cu cogenerare: "pompa de căldură tip ”aer-apă” cu acţionar cu gaz – generator electric" (pentru perioadă de încălzire), " maşină frigorifică” cu acţionar cu gaz – generator electric – maşină frigorifică cu adsorbţie-evaporativă" pentru funcţionare în perioadă de intersezon. Sistemul propus produce energie termică şi electrică în perioadă de încălzire şi frig şi energie electrică în perioadă intersezon. Este efectuată analiză comporativă a răcirii a serei cu sistemele de răcire cu apă şi cu aer. Ansamblurile propuse are eficienţă înaltă comparativ cu schemele tradiţionale (centrală termică - maşină frigorifică).
  Cuvinte-cheie: Seră industrială, pompele de căldură cu acţionar gazos, răcire evaporativă şi adsorbantă, sistemele de încălzire, climatizare.
DOI:
9 PERSPECTIVE DE UTILIZARE A RĂCIRII EVAPORATIVE ÎN TEHNICĂ DE REFRIGERARE
Autori: Doroşenko A.V., Lisogurskaia O.A.,(Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa)Rozum M/V/Universitatea Maritimă Naţională din Odesa
  Rezumat: Este elaborat conceptul de creare a răcitoarelor evaporative cu multe trepte ale gazelor şi ale lichizilor pe bază structurilor de tip „monobloc” cu multe canale fabricate din polimer. În calitate de elemente de bază sunt utilizate răcitoarele de tip „indirect” în variantele obişnuite şi regenerative. Limită naturălă în sistemele de răcire este punctul de rouă al aerului din exterior, ce lărgeşte semnificativ posibilităţile tehnicii de răcire evaporative în întregime şi dă posibilitatea de a rezolva un şir de probleme ale tehnicii frigorifice şi tehnicii de climatizare cu reducerea consumului de energie la realizarea proceselor. Atenţie deosebită este acordată rezolvării problemei recondensării aburului apos la trecere la răcitoarele evaporative cu multe trepte. Este studiată teoria schimbului de căldură comun la răcire evaporativă îndirectă. Sunt elaborate principiile de construire ca monoblocurilor separate şi compoziţii cu multe trepte. Sunt prezentate recomandări pentru construire a generaţiei nouă a răcitoarelor evaporative. Este efectuată analiza prealabilă a posibilităţilor a răcitoarelor de acest tip referitor la soluţionarea problemelor de climatizare.
  Cuvinte-cheie: Răcitor evaporativ, schemă cu multe trepte, monobloc, duză cu multe canale, chimb de căldură comun, recondensare.
DOI:
10 ECONOMIA ENERGETICII
  Rezumat:
11 ASPECTE ECONOMICE DE PROIECTARE, CONSTRUIRE ŞI EXPLOATARE A MINI-CETuri DIN BELARUS
Autori: Covalev I.L.,(Întreprindere de Stat “Institutul de cercetări sistemice în compexul agroindustrial al Academiei de Ştiinţe Naţionale din Belarus”), L.I. Covalev (Organizaţie privată de învăţământ “Institutul de activitate antreprenorială”)
  Rezumat: Articolul ridică probleme de eficienţă de funcţionare de cogenerare în întreprinderile industriale din Belarus, precum şi problema subvenţiilor încrucişate în sectorul energetic al Republicii şi impactul negativ al acesteia asupra economiei în ansamblu. Au prezentat şi sunt analizate datele referitor la mărimea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii casnici şi industriali din Belarus şi ţările din UE. Sunt discutate legile, programe şi direcţiile de dezvoltare a energeticii tării. Lucrarea analizează indicatorii economici principali şi rezultatele de funcţionare a unui număr de mini-CET, care au fost construite în Belarus de-a lungul ultimilor zece ani. Rezultatele de exploatare sunt comparate la indicii de eficienţă economică a tuturor instalaţiilor energetice locale. Este determinat un şir de probleme-cheie şi tendinţe în soluţionarea problemelor în proiectarea eficientă, construire şi exploatare a mini-CET în Republica Belarus, care necesită studiu detaliat şi o rezolvare rapidă.
  Cuvinte-cheie: Mini-CET, tarif, turbina de gaz, energetică, deservire tehnică, reparaţie, aprovizionare cu energie.
DOI:
12 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
  Rezumat:
13 MONITORIZAREA ENERGETICĂ A EDIFICIILOR ÎNSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
Autori: Rozen V. P. Universitatea Naţională Tehnică a Ucrainei “ Institutul Politehnic din Kiev”,Tkachenko V. F. Universitatea Tehnologică de Stat din Cercasî
  Rezumat: În lucrare se prezintă rezultatele analizei publicaţiilor cu scopul utilizării în analizele pe cluster la soluţionarea problemelor de sporire a eficienţei energetice. În baza metodologiei analizei cluster s-a elaborat schema clusterului edificiilor Universităţii Tehnologice de Stat din or. Cercasî. S-au determinat factorii fundamentali privind clusterul examinat. S-au determinat unităţile de măsurare pentru efectuarea calculelor normativelor specifice de consum a energiei electrice în elementele ce formează clusterul.
  Cuvinte-cheie: Eficienţă energetică, analiză de claster.
DOI:
14 Moiseev Fiodor - 65 ani!
  Rezumat:
15 Ermuratschi V.V - 75 ani!
  Rezumat:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost