Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(23) 2013

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 HIDECO
  Rezumat:
1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 ANALIZA VARIANTELOR DEZVOLTĂRII PUTERILOR DE GENERARE PE TERITORIUL MOLDOVEI
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Articolul este dedicat examinării scenariului de integrare al sistemului electroenergetic a Malului Drept al Moldovei în ENTSO-E. În lucrare sunt propuse şi analizate diferite variante de dezvoltarea a puterilor de generare de pe teritoriul părţii drepte al Republicii cu luarea în considerare a dispoziţiilor Strategiei energetice a Moldovei până în a. 2030. Pentru fiecare variantă de dezvoltare a generării propusă este efectuată analiza regimurilor normale în vederea pierderilor de putere activă cât a sistemei energetice în întregime, atât şi pentru elemetele ei separate cu diferenţiere după clasa de tensiune. Au fost efectuate calcule şi evaluarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii statice pentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de indicatori ai regimului. În rezultatul analizei comparative au fost selectate cele mai eficiente variante tehnice din punctul de vedere al autorilor.
  Cuvinte-cheie: Rezervă de stabilitate a sistemului energetic, ENTSO-E, sistem energetic unificat, regim stabilizat, pierderi de putere activă, puteri generatoare.
DOI:
3 STUDIUL INFLUENŢEI DIFERIŢOR FACTORI ASUPRA DETERMINĂRII PRECISE A PARAMETRILOR ŞI A PĂRŢILOR DETERIORATE A IZOLAŢIEI ÎN REŢELE DE DISTRIBUŢIE 6...35 kV
Autori: Naraeva R.R. , Husainov S.N. Universitatea Ural-SUD, Celiabinsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: S-a studiat o metodă de determinare a parametrilor secţiunilor deteriorate a izolaţiei fazei în reţelele de 6 ... 35 kV izolat neutru prin măsurarea parametrilor de modul de reţea. În circuitul trifazat studiat cu o sursă simetrică de EMF şi sarcină simetrică defecte au avut loc defecte de izolaţie în una din faze. Calculele sunt efectuate pentru un circuit echivalent cu linie cu derivaţie prin metodă potenţialelor nodale. Investigaţia influenţei valorilor de conductivitate a izolaţiei în diferite locuri deteriorate ale reţelei la precizia determinării conductivităţii izolaţiei se efectuează cu ajutorul modeleleor numerice. Studiul metodei date se efectuează cu înaintarea ipotezelor despre locul avariat şi influenţa clasei de precizie a instrumentelor de măsurat.
  Cuvinte-cheie: Modelul numeric, ipoteză de deterioare, conductivitate de izolare, conductivitatea activă.
DOI:
4 UNELE PARTICULARITĂŢI ALE TRANSMISIEI PRIN LINIILE LUNGI DE CURENT ALTERNATIV A PUTERII ACTIVE
Autori: Paţiuc V., Berzan V., Anisimov V., Cabac S., Postoronca S. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare se examinează problema transferului maxim de putere sarcinei prin linia lungă. Sarcina liniei se modifică de la regimul de mers în gol (MG) până la regimul de scurtcircuit (SC). Lungimea liniei se variază de la zero până la lungimea egală cu lungimea fizică a undei electromagnetice. Ca metodă de cercetare s-a utilizat metoda amplitudinilor complexe (MAC). În calitate de variabile independente s-au examinat lungimea liniei şi sarcina ei, care în sistemul de unităţi relative s-a modificat în banda de la minus unitate până la plus unitate. S-a detrminat că, pentru sarcina cu caracter activ puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, precum şi funcţiile ce caracterizează evoluţiile randamentului, factorului de putere coeficienţelor o maxima sarcină rezistivă observat funcţii de putere a linieш (intrare) şi a sarcinii au valori extreme pentru diferite valori a parametrului z (sarcinii). Pentru aceste puncte s-a introdus noţiunea de valoare critică a sarcinii. S-a depistat efectul de "recesiune" a valorilor rezistenţei critice pentru puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, ceea ce nu este depistat pentru celelalte funcţii examinate – randament şi factor de putere. Compensarea puterii reactive a sarcinii poate contribui la creşterea puterii transmise doar pentru liniile cu lungimea mai mici ca lungimea de ¼ a undei electromagnitice. În linii non-distorsionare astfel de efect nu se observă. În lucrarea sunt prezintate informaţii generalizate privind transmisia puterii active maximale prin liniile de diferită lungime la varierea sarcinii în banda de la regimul de MG până la regimul de SC al liniei. Aceste date pot fi utilizate pentru analiza preliminară a eficienţei liniilor electrice la sarcină variabilă.
  Cuvinte-cheie: Linie electrică, putere transmisă, randament, factor de putere, metoda amplitudinilor complexe.
DOI:
5 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE A TRANSFORMATOARELOR TRIFAZAŢI CU MIEZ DIN TREI TIJE CU SCHEMA CONECTĂRII BOBINELOR IN ZIGZAG
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În baza modelului propus anterior au fost efectuate calculele şi au fost investigate particularităţile modurilor permanente asimetrice a transformatorului trifazat cu miez din trei tije şi cu schema de conexiune a bobinelor în zigzag, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Calculele şi analiza respectivă a fost efectuată în transformatorul de distribuţie 10/0, 4 kVşi conţine cele mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, inclusiv, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secvenţa homopolară. Pentru regimurile luate în consideraţie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic, care oferă o imagine clară despre caracteristicile acestor regime.
  Cuvinte-cheie: Investigaţiile în baza modelului, moduri asimetrice, miez din trei tije, schema de conexiune a bobinelor în zigzag, fluxul magnetic de secvenţă homopolară.
DOI:
6 CARACTERISTICILE LINIILOR DIRIJATE ŞI DE AUTOCOMPENSARE EXTREM DE COMPACTE DE TENSIUNE ÎNALTĂ 330-350 kVACTE DE TENSIUNE ÎNLTĂ 330-350 kV
Autori: Postolatii V.М., Suslov V.М., Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Este determinată configuraţia optimă a fazelor liniilor electrice dirijate compacte cu circuitul dublu, autocompensate, de tensiune înaltă 330-500 kV ( KUSVL), cu condiţia atingerii valoarii maxime admisibile a tensiunii câmpului electric pe suprafaţa fazelor divizate pentru designul lor definit. Sunt calculaţi parametrii acestor linii pentru valorile extreme ale decalajului de faza (θ) între sistemele vectoriale ale tensiunelor circuitelor. Este arătat, că valoarea impedanţei caracteristice a KUSVL fără utilizarea dispozitivelor speciale de rotaţie a fazei (adică la θ = 0 ˚) este minimală, şi constitue (pentru fiecare fază) pentru opţiunea liniei cu tensiunea 330 kV şi fire 3AS-300/39 -196 Ohmi, iar pentru linia 500 kV cu conductoarele de fază 6AS-240/39 - 162 Ohmi. Valoarea puterii characteristice liniilor considerate (pentru ambele circuite) la tensiunea nominală este cea maximă şi constituie 1118 MW (pentru linia 330 kV ) şi 3080 MW (pentru linia 500 kV). La trecerea liniei la unghiul θ = 180˚ (cu ajutorul aparatelor speciale de decalaj de fază) impedanţa characteristică este maximală, iar capacitatea de transmisie - minimă. Relaţia între valoarea maximală a capacităţii de transmisie şi valoarea minimală (coeficientul de reglare) atinge valori de până la 1,5.
  Cuvinte-cheie: Compact, controllability, self-compensation, power transmission line, surge-impedance power, design optimization, the electric field strength.
DOI:
7 REPARTIŢIE TRIDIMENSIONALĂ A CÂMPULUI ELECTRIC ÎN VECINĂTATEA PILONULUI ELECTRIC
Autori: Paţiuc V. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare se examinează o nouă abordare a utilizării metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional neomogen spaţial. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare denumită trianghiularea Delaunay şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului şi intensităţii câmpului electric în spaţiul în vecinătatea pilonului electric. A fost elaborat algoritmul şi programa de calcul în mediul aplicaţiei Matlab. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului şi a intensităţii câmpului electric în spaţiu.
  Cuvinte-cheie: Câmp electric, mediu neomogen, potenţial, intensitatea câmpului electric, metodă numerică.
DOI:
8 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
9 AERAREA LACURILOR ÎNGHEŢATI, FOLOSÂND AERATOARE DE TIP UNDĂ
Autori: Solomin E.E., Sirotkin E.A., Solomin E.V. Universitatea de Stat Ural - Sud
  Rezumat: Articol descrie avantajele tehnice şi beneficiile economice de utilizare a instalaţiilor de aerare la lacurile, care îngheţ în periodă rece a anului. Instalaţiile acestea sunt alimentată cu energie electrică de la sursele regenerabile de energie. Este efectuată estimarea comparativă a metodei de aerare prin intermediu al traductorului de flux de tip „unda” şi altor metode de aerare a lacurilor. Sunt prezentate calculele şi caracteristicile a traductorului pentru aerare a lacurilor. Sunt efectuate calculile de eficienţă economică a instalaţiilor de aerare pe bază a surselor regenerabile de energie. În condiţiile a climatului în schimbare şi diversitatea mare a lacurilor, proiectul poate fi răspândit pe teritoriul al CSI, în Europa, SUA şi Canada.
  Cuvinte-cheie: Aerarea, energetică eoliană, complex agro-industrial.
DOI:
10 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
  Rezumat:
11 AUDITUL ENERGETIC CA INSTRUMENT DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE
Autori: Tîrşu M., Zaiţev D., Golub I. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.
  Cuvinte-cheie: Audit energetic, măsuri de eficientizare, consum de energie, emisii CO2.
DOI:
12 INSTALAŢIE PENTRU SUDARE CU INFLUENŢĂ REDUSĂ ASUPRA REŢELEI
Autori: Tîrşu M.S., Zaiţev D.A., Uzun M.N. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: . În lucrarea dată se propune o nouă soluţie tehnică de realizare a aparatelor de sudat cu arc electric. Aparatele de sudat cu arc electric existente în prezent au o influenţă semnificativă asupra consumatorilor aflaţi în zona punctului de conectare a acestuia. Această influenţă este cu atât mai mare, cu cât lungime fiderului creşte. Dacă aparatul de sudat este conectat la capătul fiderului, atunci consumatorii aflaţi în zonă sunt afectaţi grav şi deseori are loc ieşirea din funcţiune a aparatelor de uz casnic. Soluţia tehnică propusă se bazează pe ideea utilizării unui acumulator în calitate de tampon. Acest acumulator se calculează în aşa mod ca capacitatea lui să poată acoperi fluctuaţiile de curent, ce apar în timpul funcţionării aparatului. Totodată, în soluţia tehnică propusă se mai utilizează un element inovativ – sursa impulsulară de curent. Inovaţia acestui element constă în regimul special de funcţionare, care permite consumul energiei din reţea în mod controlat şi fără variaţii bruşte.
  Cuvinte-cheie: Welding, electric arc, installation, pulse current source.
DOI:
13 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
14 ALIMENTARE CU ENERGIE A SEREI INDUSTRIALE CU UTILIZARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU ACŢIONARE DE GAZ , partea II
Autori: Şit M.L., Ioișer A.A., Andronati N.R., Burciu V.I., Şit B.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În articol este propusă schema legăturii schimbătorului de căldură pentru utilizarea căldurii gazelor eşapate cu evaporator. În schema propusă se asigură valoarea minimă a puterii ventilatorului pentru transmiterea aerului pe evaporatorul pompei de căldură şi compensarea pulsaţiilor temperaturii gazelor eşapate şi presiunii ventilatorului. Este demonstrat cum se poate de optimizat parametrii schimbătorului de căldură din condiţia minimului disipării energiei cu utilizarea valorii ce se numeşte entransia. Este elaborată schema sistemului coordonat de dirijare a transmisiilor hidraulice, ce transmit puterea pe compresorul pompei de căldură şi pe generatorul electric.
  Cuvinte-cheie: Sistemul de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură, recuperator de căldură, entransie.
DOI:
15 CALCULUL REZISTENŢEI TERMICE INTERNE A CORPULUI DE LUCRU AL ACUMULATOARELOR DE CĂLDURĂ SENSIBILĂ ŞI LATENTĂ
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În lucrare se examenează problema determinării valorilor rezistenţei interne termice a corpurilor de lucru ale acumulatoarelor de căldură sensibilă și latentă. Este propusă metodica de calcul al acestei rezistențe pentru corpurile din material solid, lichid, și substanțe cu tranziţie de fază. Pe baza teoriei regimului termic regulat, s-au obținut formule de calcul al rezistenței termice interne a solidelor în formă de sferă, cilindru și paralelipiped. Pentru corpurile cu substanță lichidă această rezistență se determină ţinând cont de pereţii vaselor și rezistența stratului de hotar și convecţia naturală a lichidului. În cazul substanțelor cu tranziţie de fază se propune determinarea aparte a rezistențelor termice a zonelor cu diferite stări de agregare. Modelul electro-termic conține patru rezistenţe de căldură, capacitatea de căldură și o singură sursă de tensiune. La rezistența termică internă a corpurilor se referă rezistenţa pereţilor containerului și rezistență de zone în care a fost este, și va fi tranziţie de fază. Rezistența termică internă a solidelor poate fi considerată ca un parametru constant. În corpuri cu lichide rezistență termică internă de material depinde de starea lor termică. Prin urmare, aceste valori ar trebui să fie stabilite în procesele de calcul de încălzire sau de răcire.
  Cuvinte-cheie: Modelul electrotermic, rezistența termică internă, acumulatoare de căldură sensibilă şi latentă, substanțe cu tranziţie de fază.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost