Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №3 (26)2014

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE "

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 PUTEREA REACTIVĂ ÎN LINIILE ELECTRICE
Autori: Berzan V., Rimschi V., Patsiuk V., Tîrsu M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În lucrare se prezintă metoda numerică de calcul a circuitelor electrice cu pierderi, parametrii distribuiți şi variabili în timp. Se propune de a utiliza integrala energiei în scopul de a estima precizia soluţiilor numerice. Schema numerică de calcul elaborată, care a fost denumită Albatros, prezintă o schemă conservativă cu disipare şi dispersie minimă. Aceste proprietăţi rezultă din faptul, că eroarea de calcul nu se acumulează, ceea ce oferă posibilitatea de a realiza calculele soluţiilor proceselor nestaţionare în circuite fără pierderea preciziei pentru intervale mari de timp, de exemplu, care corespund la 300 ... 500 de propagări ale undelor electromagnetice în linia lungă până la atingerea regimului staţionar. Rezultatele calculelor în circuitele neomogene cu parametri distribuiţi sunt prezentate în formă grafică. Aceste rezultate pot fi folosite ca o soluţie de probă pentru elaborarea şi verificarea preciziei a unor noi metode aproximative de obţinere a soluţiilor numerice din domeniul fizicii matematice, inginerie şi sistemelor electroenergetice. Soluţiile au fost obţinute prin metoda operaţională, metoda amplitudinilor complexe, metoda Fourier prin separarea variabilelor, precum şi prin metoda numerică de calcul neîtrerupt Albatros. Compararea rezultatelor calculelor s-a executat pentru procesele din linia cu lungimea de semiundă. S-a comparat precizia soluţiilor obţinute prin metoda analitică, prin metoda diferenţelor finite în domeniul de timp (Finite Difference Time Domain - FDTD) şi metoda Godunov pentru cazul ecuaţiilor telegrafiştilor. S-a ilustrat că metoda FDTD are limitări pentru rezolvarea ecuaţiilor telegrafiştilor, chiar dacă acestea au ordinul doi de precizie.
  Cuvinte-cheie: linie lungă de transmisie, ecuaţiile telegrafiştilor, curenţi şi tensiuni nestaţionare, parametri distribiuţi şi concentraţi.
DOI:
2 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
3 UNITATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE PENTRU SERE INDUSTRIALE
Autori: Şit Mihail, Şit Boris Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Scopul lucrării este de a elabora un sistem eficient de alimentare cu energie pentru serele industriale unde este necesară menţinerea strictă a temperaturii şi umiditaţii dorite. Serele sunt destinate pentru cultivarea plantelor pe tot parcursul anului. A fost elaborat complexul: "pompă de căldură cu motorul cu gaz apă-aer"- generator electric" (pentru utilizarea în timpul sezonului de încălzire), precum şi "pompă de căldură cu motor cu gaz apă-aer”- cooler evaporativ - generator electric" pentru a lucra în perioada de intersezon. Soluţiile propuse pot asigura eficienţă energetică la producerea energieicomparativ cu soluţiile clasice (cazane - ciler). Complexul propus pot asigura pe tot parcursul anului eficienţă maximă a pompei de căldură şi randamentul maxim al motorului cu gaz.
  Cuvinte-cheie: cogenerare, pompa de căldură, motorul cu gaz.
DOI:
4 ESTERE FLUORURATE CA CORPURI DE LUCRU PENTRU CICLUL ORGANIC RANKINE LA TEMPERATURI JOASE
Autori: Artemenco S.V. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina
  Rezumat: În lucrare se prezintă o abordare privind contribuţia la rezolvarea problemelor de securitate energetică urmarea a utilizării de tehnologii de transformare a parametrilor a energiei din sursele de energie cu potenţialul termic scăzut. Ciclu Rankine, la utilizarea în calitate de corp de lucru substanţe organice (Organic Rankine Cycle - ORC) în locul aburului, devine din ce în ce mai popular. În lucrare se prezintă posibilitatea utilizării unei noi clase de substanţe ca corpuri de lucru - eterilor fluoruraţi în sistemele de transformare a parametrilor energiei din sursele de căldură cu potenţial termic redus, folosind ciclul Rankine. Valorile marginale de limită ale temperaturii surselor cu potenţial termic redus au fost selectate în intervalul de valori 300 ... 400 K. Aceste valori sunt caracteristice pentru agentul de răcire la ieşirea celulelor de combustie. În procesul de cercetare s-a utilizat metoda de evaluare directă a criteriilor de performanţă a ciclului Rankine- bazată pe utilizarea reţelelor neuronale artificiale (ANN). În calitate de date intrare pentru construirea ANN s-au selectat parametri critici şi temperatura normală de fierbere a substanţei. Sunt prezentate rezultatele prognozei valorilor parametrilor de ieşire ale reţelei - factorul de transformare pentru ciclul Rankine pentru eterii fluoruraţi, dar fără calcularea caracteristicilor lor termodinamice.
  Cuvinte-cheie: corpuri de lucru, ciclul organic Renkine, coeficientul de transformare, reţelele neuronale artificiale, esteri fluoruraţi.
DOI:
5 PROCESE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI DE MASĂ ÎN APARATELE SISTEMELOR DE REFRIGERARE SOLARE ABSORBȚIONALE
Autori: Doroşenco A.V., Liudnitskii K.V. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Uсraina
  Rezumat: Lucrarea prezintă ideologia de dezvoltare a sistemelor de refrigerare solare de tip СХС şi sisteme solare de climatizare a aerului de tip CXC, ce au la bază utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperarea) soluţiei absorbante. S-a examinat procesele concomitente de transfer de căldură şi masă în răcitoarele evaporative directe şi indirecte, ţinând cont de procesele de recondensare a aburului la temperaturi reduse în procesele de climatizare. S-a realizat analiza preliminară a posibilităţilor sistemelor solare privind soluţionarea problemelor de răcire şi climatizare a aerului.
  Cuvinte-cheie: sisteme solare, uscarea aerului, răcire, schimb de căldură, transfer de masă, absorbţie, desorbţie, răcire evaporativă.
DOI:
6 STUDIUL EFICIENȚEI UTILIZĂRII DIFUZOARELOR SCURTE ÎN SCHIMBĂTOARELE COMPACTE DE CĂLDURĂ
Autori: Iușa V.L., Vasiliev V.K., Filchin N.Yu., Șipunova A.A. Universitatesa Națională Politehnică din Omsc, Federația Rusă
  Rezumat: S-a examinat problema majorării eficienţei răcitorului aerului urmare a îmbunătăţirii distribuţiei fluxului aerului răcitor. Se argumentează actualitatea temei investigaţiei, care este condiţionată de necesitatea compactizării schimbătoarelor de căldură. S-a efectuat analiza deficienţelor soluţiilor constructive a schimbătoarelor tubulare de căldură cu difuzor scurt, precum şi diverse realizări constructive a acestui tip de schimbătoare şi a recomandărilor de îmbunătăţire a funcţionării schimbătoarelor cu difuzoare scurte. S-a formulat scopul investigaţiei, care constă în estimarea gradului e influenţă a configuraţiei geometrice a zonei de scurgere a difuzorului scurt asupra eficienţei proceselor de schimb de căldură în aceste aparte. S-a elaborat metoda inginerească de analiză a utilajului de răcire cu utilizarea elementelor de ghidare în zona de intrare a schimbătorului e căldură.
  Cuvinte-cheie: eficienţa schimbătorului de căldură, difuzor scurt, distribuire a aerului, elemente de ghidare.
DOI:
7 EFICIENŢA MODULELOR DE COLECTOARE SOLARE CA STRUCTURI ADIŢIONALE A CENTRALELOR TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI
Autori: Denisova A.E., Mazurenco A.S, Denisova A.S. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
  Rezumat: S-au stabilit factorii, care au influenţă asupra indicilor de eficienţă la producerea energiei termice şi eficienţei economice pentru instalaţiile de producere combinată a căldurii pentru sistemele de încălzire. S-au elaborat soluţii constructive şi scheme de racordare sistemului cu colectoare solare la schema funcţională a centralei termice. S-a elaborat modelul matematic a proceselor de schimb de căldură în componentele sistemului, ţinând cont de condiţiile helio din regiunea de exploatare a colectoarelor solare. Se prezintă metoda de calcul a eficienţei sistemului modular de colectoare solare, care prezintă un subsistem adiţional racordat la cazanul de producere a apei calde. Metoda permite calcularea coeficientului eficienţei termice, coeficientului de absorbire a căldurii, coeficientului de transfer termic, luând în considerare particularităţile de realizare constructivă şi a condiţiilor de exploatare a sistemului complex de alimentare cu căldură. Metoda elaborată permite de a stabili valorile optimale a debitului agentului termic, ţinând cont de schema de conexiune a colectoarelor şi particularităţilor lor de realizare constructivă.
  Cuvinte-cheie: colectorul solar, efficienţa, circulaţie forţată.
DOI:
8 MODELUL MATEMATIC DE DEPLASARE DE TIP ”PISTON” A LICHIDELOR NEMISCIBILE ÎN PROCESUL FILTRĂRII ÎNTR-UN MEDIU POROS
Autori: Polojaenco S. A., Lîsenco N. A. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
  Rezumat: Se propune model matematic de deplasare frontală în sistemele multicomponente în medii poroase. Mediile studiate sunt prezentate de către fluide, care nu se amestecă, sunt filtrante (și chiar, anormale). Într-o aplicație reală este prezentată o descriere calitativă a procesului de represiune într-un sistem multicomponent cu un agent intermediar - "piston". Un model matematic de o clasă de probleme frontale de deplasare pentru sistemele multicomponente este formulat ca o inegalitate variațională și oferă o implementare numerică simplă.
  Cuvinte-cheie: sisteme multicomponente, depalsare frontală, «zone de depunere pe taiș», gradientul de limită, modelul mathematic, inegalitatea variațională.
DOI:
9 ELABORAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL MAŞINII FRIGORIFICE CU BLOCUL DE CONDENSARE CU RĂCIRE COMBINATĂ
Autori: Fot A.N., Vasiliev V.C. Universitatea națională Politehnică din Omsc, Federația Rusă
  Rezumat: Răcirea combinată a condensatorului maşinii frigorifice asigură posibilitatea de a stabiliza presiunea de condensare şi de a reduce în mod semnificativ consumul apei de răcire şi energiei electrice. Metodele de calcul ale condensatoarelor existente permit de a proiecta condensatoarele de răcire cu apă ori cu aer, dar asigură corectitudinea necesară la proiectarea elementelor de condensare în cazul utilizării răcirii combinate. Pentru a avea recomandări tehnice şi economice justificate privind cotele de apă şi aer utilizate în procesele de răcire este necesar de a avea rezultatele studiului de funcţionare a unui astfel de agregat pe parcursul unui an. În acest context s-a elaborat modelul matematic, care descrie funcţionarea a tuturor elementelor maşinii frigorifice, precum şi aspectele tehnice şi economice în ansamblu. Efectuarea analizei regimurilor de funcţionare a maşinii frigorifice pe întreaga perioadă de exploatare permite determinarea raportului optimal a cotelor de apă şi aer în procesul de răcire în condensator ce asigură cel mai performant rezultat. În baza rezultatelor unei astfel de analize se ia decizia privind soluţia optimală de proiectare a condensatorului cu răcire combinată, se elaborează graficul e variere a debitului de aer şi apă a condensatorului pe parcursul anului. În cadrul analizei se ia în considerare costul apei de răcire, energia electrică, cheltuielile privind transportul agenţilor de răcire, acţionarea compresorului, precum cheltuielile investiţionale şi e exploatare.
  Cuvinte-cheie: răcire combinată, condensator, apă, aer, ecologie, economisire resurse, model matematic, refrigerator.
DOI:
10 CERCETARE EXPERIMENTALĂ A STABILIZATORULUI TERMIC SEZONIER A SOLULUI
Autori: Evdochimov V.S., Maximenco V.A., Vasiliev V.K., Tretiacov A.V. Universitatea Tehnică din Omsc
  Rezumat: Scopul studiului constă în contribuţii la soluţionarea problemei de menţinere a stării de îngheţ veşnic a solului în condiţii de realizarea a proiectelor de construcţie în zonele de nod. Pentru menţinerea stării de îngheţ veşnic a solului se utilizează stabilizatoare termice a solului. Prezenta lucrare este axată pe cercetarea evoluţiei în dinamică a temperaturii solului în apropierea stabilizatorului de temperatură în regimurile de funcţionare pe parcursul iernii şi vara în zonele climatice a sudului Siberiei de Vest. Experimental s-au obţinut câmpurile termice din sol în zona de amplasare a termostabilizatorului. Rezultatele obşinute prin calcule au o bună coincidenţă cu datele obţinute experimental. Pentru estimarea procesului de lucru a zonei de evaporare a termstablizatorului s-a introdus un nou parametru a conţinutului volumetric de căldură, care include nu numai volumul solului în stare de îngheţ dar şi temperatura acestui volum de sol. S-a proiectat o instalaţie combinată e perspectivă pentru îngheţarea solului.
  Cuvinte-cheie: stabilizarea termică a solului, câmp de temperatură, stabilizatorul temperaturei, solul îngheţat.
DOI:
11 UTILIZAREA ARZĂTOARELOR DE GAZE TIP „DAVA” CU FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE SARCINĂ VARIABILĂ LA PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE ŞI APEI CALDE
Autori: Daud V. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
  Rezumat: În lucrare se prezintă informaţii suplimentare utile privind familia de arzătoare tip „DAVA” modernizate, care se caracterizează de indici de funcţionare ridicaţi la sarcini variabile. Adaptarea regimului de funcţionare a arzătoarele se face automat în baza algoritmului şi sistemului de dirijare automată elaborat pentru acest tip de arzător. Se prezintă particularităţile constructive ce au permis sporirea indicilor de eficienţă şi fiabilitate ale acestor arzătoare la sarcini variabile cu reducerea consumului de gaze naturale. Se prezintă informaţii utile privind diapazonul limită de variere a excesului de aer la reglarea puterii arzătorului, rezultatele testărilor experimentale pentru diferite valori a puterii termice a arzătorului, precum şi estimarea efectului economic al utilizării arzătoarelor în diferite regimuri de funcţionare. Astfel, s-a constata, că efectul economic sporeşte cu creşterea puterii unitare a arzătorului şi a timpului lui de funcţionare în sezon.
  Cuvinte-cheie: arzător, amestec aer-gaz, sarcină variabilă, eficienţă.
DOI:
12 SISTEME INFORMAȚIONALE
  Rezumat:
13 METODA STEGANOGRAFICĂ DE VERIFICARE A INTEGRITĂŢII ŞI AUTHENTITĂŢII INFORMAŢIEI TRANSMISE
Autori: Kobozeva A.A., Kozina M.A. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea prezintă o metodă steganografică, care realizează simultan şi eficient procedura de crearea canalului protejat de comunicare în cadrul canalului de uz public; verificarea integrităţii şi autenticităţii informaţiei suplimentare transmise. Problema aceasta defineşte aşa-numita sarcină cu trei componente (TK), care este relevantă, dar până în prezent, conform datelor disponibile din presa deschisă, nu are o soluție satisfăcătoare. Acest lucru se explică prin faptul complexităţii TK, de asemenea, crearea unui canal protejat de comunicare necesită, asigurarea siguranţei perceperii şi insensibilităţii steganocomunicării formate la perturbaţii stohastice. În calitate de container serveşte imaginea digitală. Informaţia suplimentară, care rezultă din codificarea preliminară a informaţiilor confidenţiale cu codificarea ei ulterioară, folosind un cod secret pentru a asigura autentificarea se prezintă ca o secvenţă binară. Steganometoda elaborată, rezolvând problema TK, asigură siguranţa perceperii steganocomunicării formate, este rezistent la atacurile împotriva mesajelor integrate şi permite să se decodeze eficient informaţia transmisă, chiar şi în caz de pierderi parţiale a integrităţii sale. Aceste sugestii sunt confirmate de rezultatele testărilor la calculator.
  Cuvinte-cheie: metoda steganografică, integritatea, authentitatea, transforamre Fourier discretă, o imagine digitală.
DOI:
14 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
15 GAZIFICARE ÎN MEDIU CU PLASMĂ - DEŞEURI-în-ENERGIE (WtE) PREZINTĂ SOLUŢIA PENTRU VIITOR
Autori: Bîrsan Nicolae Compania ”Westinghouse Plasma”
  Rezumat: Energia-din-Deseuri prin gazificare cu plasma constituie în prezent obiectul unei ample cercetări şi o serie de companii din întreaga lume încearcă să dezvolte o tehnologie de Energie-din-Deseuri adecvată, ecologică şi eficientă pentru viitor. În timp ce toate aceste companii încă lucrează la proiecte de concept sau prototipuri de laborator, exista deja o companie care construieşte gazificatoare cu plasma la scara industrială, care tratează deşeuri solide urbane, industriale şi chiar deşeuri toxice, toate concomitent. În 1999 în Japonia, Hitachi Metals şi Westinghouse Plasma Corp ("WPC") au construit împreuna prima instalaţie de demonstrare din lume, funcţionalî la scară industrială pentru Energie-din-Deseuri prin gazificare cu plasmă. Hitachi Metals a operat fabrica pentru timp de un an, procesând deşeuri solide urbane şi a obţinut o certificare de la Fundaţia Japoneza de Cercetare a Deşeurilor (JWRF). Ulterior, Hitachi Metals a utilizat acest succes în cele două fabrici comerciale la Mihama-Mikata şi Utashinai - Japonia, la baza cărora se află procedeul şi tehnologia de gazeificare a Westinghouse Plasma Corp. De mai bine de 20 de ani, Westinghouse Plasma Corp ("WPC") conduce dezvoltarea platformei tehnologice pentru transformarea deşeurilor din lumea întreagă în energie curată, pentru o planetă mai sănătoasă. Tehnologia WPC face ca depozitele de deşeuri să devina o practică învechită şi înlocuieşte incinerarea ca procedeu primar pentru Energie-din-Deşeuri. Tehnologia WPC funcţionează deja în trei fabrici de referinţă în întreaga lume şi alte trei noi instalaţii comerciale se afla în construcţie (două dintre ele cu o capacitate de procesare de 1000 de tone pe zi în Marea Britanie şi una de 650 de tone pe zi in China), toate trei concepute pentru a transforma deşeurile municipale solide in electricitate şi căldură, în modul cel mai eficient şi ecologic posibil.
  Cuvinte-cheie: gazificare plasmică, energia, deşeuri.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost