Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №3 (29) 2015

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Eficienţa liniilor electrice aeriene compacte dirijate
Autori: Postolatii V., Bîcova E., Suslov V. Institutul de Energetică al AŞM, Chişinău, Republica Moldova Şacarian Iu., Timaşova L., Kareva S. Centrul tehnico-ştiinţific de Electroenergetică SA CFR din Rusia, Moscova, Rusia
  Rezumat: Sunt prezentate principiile teoretice de bază ale realizării liniilor electrice aeriene dirijate compacte, rezultatele elaborărilor tehnice și de proiectare a unui şir de variante ale LEA de acest tip, este efectuată compararea indicatorilor tehnico-economici cu cei ale liniilor electrice tradiţionale şi omologii străini, se argumentează eficienţa utilizării liniilor electrice dirijate compacte în componenţa sistemelor electroenergetice şi realizarea interconexiunilor cu sistemele electroenergetie ale ţărilor vecine şi dezvoltarea reţelelor electrice de ditsribuţie.
  Cuvinte-cheie: linii electrice compacte dirijate, linii compacte cu un singur circuit şi cu mai multe circuite, linii electrice dirijate cu autocompensare, instalaţii de reglare a decalajului de fază.
DOI:
2 Dirijărea regimului de regulatorul parametric de putere de tip UIPC (Unified Interphase Power Controller) cu utilizarea convertorului electromecanic
Autori: Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Калошин Д.Н., Голуб И.В. Институт энергетики Академии наук Молдовы Кишинев, Республика Молдова
  Rezumat: Regulatorul parametric de putere, care prezintă un dispozitiv pasiv, are proprietăţile unei surse de curent. Utilizarea instalaţiilor tehnice de acest gen în reţelele electrice, concomitent cu optimizarea distribuirii fluxurilor de putere, va contribui la limitarea curenţilor de scurtcircuit, precum, şi limitare extinderii proceselor electromecanice tranzitorii între sistemele energetice. Totodată, sporirea gradului de controlabilitate a regulatoarelor parametrice de putere permite de a atribui acestor echipamente a unor funcţii de dirijare, realizate de instalaţiile şi, astfel, se asigură condiţii mai favorabile de funcţionare a generatoarelor. În lucrare se examinează o variantă a unei astfel de instalaţii, care se reglează cu ajutorul transformatoarelor de reglare a unghiului decalajului de fază realizat în baza principiului maşinii electrice asincrone cu rotorul frânat.
  Cuvinte-cheie: regulatorul parametric de putere, transformatorul de reglare a decalajului de fază, caracterici energetice.
DOI:
3 O tratare generalizată a procedurii de calcul a regimului permanent şi tranzitoriu a reţelei de distribuţie
Autori: Berzan V., Postoroncă Sv., Vieru D., Tintiuc Iu. Institutul de Energetică al AŞM Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Reţelele electrice de joasă tensiune au o topologie ramificată cu repartizarea spaţială a consumatorilor, care se alimentează de la reţea. Aceasta conduce la unele dificultăţi, chiar la determinarea parametrilor regimului permanent de funcţionare ce se manifestă prin necesitatea unor eforturi creative privind atât etapa de formulare a problemei, cât şi la etapa de calcul a regimului permanent. Vom menţiona, că aceste dificultăţi devin şi mai pronunţate în cazul examinării problemei analizei regimurilor tranzitorii în aceste circuite. În prezenta lucrare se propune o tratare generalizată a procedeului de calculare a regimurilor permanente şi tranzitorii în reţeaua arborescentă cu sarcini de tipul RLC. Pentru soluţionarea acestei probleme se propune utilizarea metodei curenţilor de contur, prezentarea sistemului de ecuaţii privind mărimile necunoscute în formă matricială şi utilizarea transformantei Laplace pentru determinarea caracteristicilor de evoluţie în timp a mărimilor căutate (curenţilor şi tensiunilor) în porţiunile reţelei şi a sarcinilor conectate la această reţea. Noutatea rezultatelor prezentate este determinată de faptul, că calcularea regimului permanent şi a regimului tranzitoriu se face în baza unui algoritm similar de calcul, care se realizează în baza unei metodologii unice de aplicare.
  Cuvinte-cheie: reţea arborescentă, regim permanent şi tranzitoriu, metoda curenţilor de contur, transformanta Laplace.
DOI:
4 Calcularea câmpului electric şi a parametrilor liniei de tip LEDA 110 kV cu metoda volumelor finite
Autori: Paţiuc V., Berzan V., Ribacova G., Anisimov V. Institutul de Energetică al Academiei de Stiinţe a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare se examinează problema calculării câmpului electric al liniei electrice aeriene de tipul LEDA 110kV. Se consideră, ca dacă cunoaştem caracteristicile câmpului electric pentru geometria dată avem posibilitatea să calculăm valorile lineică ale capacităţii şi inductivităţii liniei din condiţia, că potenţialul conductoarelor este determinat de un ansamblu de valori ale tensiunii sistem, ţinând cont de decalajul de fază ale vectorilor de tensiune în timp. Se examinează linia electrică cu amplasarea orizontală a conductoarelor. Repartiţia câmpului electric se determină pentru domeniul limitat de un pătrat cu laturile de 100x100 m, la hotarele căruia se consideră că potenţialul are valoarea nulă. Pentru obţinerea soluţiei numerice a problemei formulate Dirichlet domeniul se prezenta printr-un ansamblu de triunghiuri mici. În calitate de soluţie aproximativă a problemei formulate se propune pentru examinare funcţia liniară pe porţiuni, , care trebuie să fie continuă în domeniul şi liniară pe fiecare triunghi . Pentru calcularea câmpurilor la varierea unghiului decalajului de fază a tensiunilor conductoarelor fazelor apropiate în banda 0-1800 şi diferitor valori de timp discretizat pe perioada undei fundamentale a tensiunii s-a utilizat metoda volumelor finite. În lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor numerice al caracterului repartiţiei potenţialului în câmpul liniei pentru diferite valori de timp şi a decalajului de fază al vectorilor tensiunilor aplicate la conductoarele fazelor apropiate a liniei de tip LEDA 110 kV.
  Cuvinte-cheie: linie electrică, conductoare apropiate, metoda volumelor finite, repartiţia câmpului electric, parametrii liniei.
DOI:
5 Metodologia de estimare a eficienţei cogenerării energiei electrice şi termice
Autori: Postolatii V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Metodica elaborată permite efectuarea calculelor privind cota de economisire a resurselor energetice primare ( în unităţi ale energiei privind consumul de la producerea energiei electrice şi termice prin cogenerare în comparare cu tehnologia de producere separată a aceleași volume de energie electrică şi termică. S-a obţinut relaţia analitică privind consumul echivalentului de energie pe care o posedă combustibilul primar utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice, ţinând cont de randamentul de conversie a combustibilului în forma solicitată de energie: la producerea separată a energiei electrice şi termice şi la producerea acestor tipuri de energii prin cogenerare. Rezultatele aplicaţiei acestei relaţii de calcul este elucidată în baza unui calcul privind o situaţie concretă. În baza rezultatelor prezentate în lucrare se recomandă modificare a compartimentului Legii energiei termice în care se expune metodica de calcul a indicatorilor de eficienţă energetică a cogenerării pentru tipurile de energie menţionate.
  Cuvinte-cheie: cogenerare, energie electrică şi termică, randamentul global, metodologie calcul eficienţei cogenerării.
DOI:
6 MID-reglare a instalaţiei fotovoltaice cu invertoarelor cu diode de limitare a supratensiunilor
Autori: Olesciuk V.I., Ermuratschii V.V. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: Se prezintă rezultatele investigaţiei funcţionării sistemului fotovoltaic racordat la reţeaua electrică de alimentare, ce include două invertoare cu diode de limitare a supratensiunilor. Funcţinarea sistemului fotovoltaic se asigură în baza utilizării algoritmilor specifici de modulaţie cu durată de impulsuri (MID). Acest sistem include două blocuri de module fotovoltaice conectate în serie, care alimentează cu energie electrică două invertoare cu diode de limitare a supratensiunilor. Ieşirile invertoarelor sunt conectate cu înfăşurările corespunzătoare ale circuitului primar al transformatorului cu trei faze. Infăşurările secundare ale transformatorului sunt conectate cu reţeaua. Pentru majorarea eficienţei de reglare a sistemului se utilizează o strategie specială de dirijare şi modulare a semnalelor inveroarelor, care asigură minimizarea tensiuni secvenţei zero şi simetrizarea formei tensiunii invertoarelor pentru diverse condinţii de funcţionare. Simulările matematice ale regimurilor de funcţionare a proceselor în obiectul analizat au confirmat eficienţa funcţionării instalaţiei dirijată în baza strategiei şi algoritmilor elaboraţi.
  Cuvinte-cheie: invertor cu diode de limitare a suratensiunilor, module fotovoltaice, strategia de dirijare şi modulare, componenţa spectrală a armonicilor tensiunii.
DOI:
7 Aspecte specifice ale calculării valorii ecivalente a rezistenţei longitudinale a transformnatoarelor cu trei înfăşurări
Autori: Golovanov N., Porumb R., Toader C., Bulac C., Triştiu I., Seriţan G. Universitatea Politehnica Bucureşti Bucureşti, România
  Rezumat: Realizarea aspiraţiile ingineriei electrice constă în zilele noastre în determinarea cu precizie a modurile de operare. Cunoaşterea parametrilor elementelor de reţea este un imperativ pentru rezolvarea corectă a problemei determinării regimurilor de schimb de putere în reţea. În această lucrare se examinează minuţios problema determinării prin calcul a rezistenţei longitudinale a transformatoarelor şi autotransformatoare cu trei înfăşurări, luând în considerare parametrii evaluaţi; se prezintă rezultatele discutării valabilităţii relaţiilor obţinute de calcul.
  Cuvinte-cheie: transformator, trei înfăşurări, precizie, parametrii.
DOI:
8 Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
Autori: 1Chiorsac M., 2Turcuman L., 2 Turturica N. 1 Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, Moldova 2 Institutul de Energetică al A.Ş.M., Chisinau, Moldova
  Rezumat: Articolul este consacrat analizei principiilor de elaborare a protecţiei prin relee la scurtcircuite dintre fazele apropiate ale liniilor electrice aeriene (LEA) cu autocompensare în baza componentelor simetrice hexafazate. Se demonstrează, că scurtcircuitelor nesimetrice dintre fazele apropiate le corespunde apariția componentelor simetrice de secvență homopolară și terțiară, ce poate servi ca factor de depistare a lor pentru realizarea protecției prin relee. Sunt prezentate schemele principiale electrice și formulele de calcul a parametrilor pasivi a filtrelor de curent (tensiune) de secvență homopolară și terțiară și elaborată schema structural-funcțională a protecţiei prin relee la scurtcircuitele dintre fazele apropiate a liniilor electrice aeriene (LEA) cu autocompensare.
  Cuvinte-cheie: linii electrice aerieine cu autocompensare, scurtcircuite nesimetrice, componente simetrice hexafazate, filtre, schema structural-funcţională a protecţiei prin relee.
DOI:
9 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
10 Sistemul combinat pentru incălzire şi preparare a apei calde ce include CET-uri şi pompe de căldură
Autori: Şit M.L., Burciu V.I. Institutul de Energetică al AŞM, Republica Moldova, Chişinău
  Rezumat: În articol este descris sistemul de încălzire şi de preparare a apei calde, în care o parte din căldura apei de retur din reţeaua termică este folosită pentru utilizarea căldurii la evaporatoarele pompelor de căldură pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde. Pompele de căldură funcţionează pe baza dioxidului de carbon ca agent frigorific. În perioada de tranziţie şi de vara, pompa de căldură pentru sistemul de prepare a apei calde funcţionează prin intermediul utilizării căldurii aerului ambiant. Căldura aerului ambiant este utilizată în schimbătorul de căldură intermediar, amplasat între prima şi a doua treaptă a pompei de căldură pentru răcirea gazului după prima treaptă a compresorului pompei de căldură şi penru răcirea apei la intrarea vaporizatorului şi agentului frigorific la ieşirea din răcitorul de gaze.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, sistem de încălzire combinat.
DOI:
11 Răcire evaporativă de gaze și de lichide, de tip indirect cu limită de răcire scăzută
Autori: Doroșenco A.V., Kirillov V.H., Liudnițky K.V., Gonciarenco V.A. Academia Națională de Tehnologii Alimentare din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Sunt elaborate soluții de bază a răcitoarelor evaporative de tip indirect pentru răcirea apei și gaze cu limită scăzută de răcire. Partea de ajutaj a dispozitivelor de transfer termic de masă este realizată pe bază compozițiilor de tip monobloc cu multe canale din materiale polimerice. Se propune un model matematic care descrie procesele de transfer de căldură și de masă comune în răcitoarele evaporatrive. Analiza eficienței proceselor de schimb de masa și de căldură este efectută pe baza experimentală. Este efectuată analiza comparativă a răcitoarelor elaborate.
  Cuvinte-cheie: răcire evaporatovă indirectă, aparate de schimb de masă și de căldură, fluxuri peliculare.
DOI:
12 Cercetarea proceselor termice şi de umiditate în aparatele de climatizare a aerului, care schimbă componenţa aeroionică a aerului
Autori: Marcenco V.G. Academia Naţională a tehnologiilor Alimentare din Odesa or. Odesa, Ucraina
  Rezumat: În articol se prezintă rezultate analizei proceselor termice şi de umiditate caracteristice în tehnologia de tratare a aerului în climatizatoare, care substituie necesitatea utilizării fenomenelor de ionizare și deionizare a aerului. Se constată, că variațiile temperaturii aerului nu au un impact semnificativ asupra concentraţiei ionilor în aerul tratat. Creşterea numărului de aeroioni după încălzitor nu este corelat direct cu temperatura fluxului de aer, dar este o consecință a procesului de injecție în acest flux a electronilor de pe suprafața materialului încălzitorului. Umiditatea ridicată a aerului conduce la reducerea mobilității ionilor și ca urmare se micșorează concentraţia aeroinilor cu masa mică (ușori). Creşterea cantităţii de ioni din celule de irigare de tip duză se explică de efectul baloelectric de fragmentare şi de pulverizare a picăturilor de apă, ci nu de umiditatea aerului.
  Cuvinte-cheie: climatizatoare, temperatura a aerului, umiditatea aerului, ionizare, mobilitatea ionnilor, efectul baloelectric.
DOI:
13 Influenţă salinităii apei asupra epurării aerului de la hidrogen sulfurat
Autori: Leibovici P.A., Paţiurcovschi L.I. Universitatea Naţională de proiectare de nave Micolaiv, Ucraina
  Rezumat: Cu utilizarea soft-ului FlowVision s-a realizat simularea procesului mișcării picăturilor de apă în curentul de aer în regim de «alunecare». Este prezentat rezultatul modelării matematice a mişcării apei în picătura cu diametru de 100 cu viteza de 15 m / s. S-a stabilit, că procesul de oxidare a hidrogenului sulfurat se produce pe suprafaţa de contact ale fazelor de stare. În lucrare este prezentată schema de principiu a ștandului experimental utilizat la cercetare procesului de purificare a aerului de hidrogenul sulfurat. Se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale a procesului de oxidare a hidrogenului sulfurat din apa distilată și din apa sistemului de alimentare centralizat. Este obţinută relația, care permite calcularea cotei hidrogenului sulfurat oxidat pe suprafața de contact a stărilor de fază în funcție de valoarea concentrației hidrogenului sulfurat din aer prezentat în sistemul relativ de unități.
  Cuvinte-cheie: hidrogen sulfurat, oxidarea, absorbarea, suprafaă de contact a fazelor.
DOI:
14 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
15 Unele aspecte privind istoria MCHE din Republca Moldova
Autori: Ambros T., Ursatii N. Universitatea Tehnică a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare este descrisă reţeauă hidrografică din Republica Moldova şi unile aspecte istorice a utilizării microcentralelor hidroelectrice (MCHE) pe teritoriul ţării. Sunt prezentate machete de microhidrocentrale, care nu necesită baraje, elaborate în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
  Cuvinte-cheie: microcentrala, baraj, râu, apa, moară, generator, multiplicator, energie.
DOI:
16 EFICIENŢA ENERGETICĂ
  Rezumat:
17 Instalaţie pentru Tratarea Produselor Agricole cu Impulsuri de Tensiune Înaltă
Autori: Popescu V.S. Universitatea Agrară de Stat din Moldova Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare se prezintă rezultatele unui studiu cu privire la determinarea şi optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei electrohidraulice, elaborată pentru efectuarea cercetărilor în direcţia utilizării efectului electrohidraulic la prelucrarea primară a produselor agricole. Spre deosebire de alte tehnologii de prelucrare, tehnologia propusă cu utilizarea efectului electrohidraulic, necesită aplicarea unei instalaţii, care este simplă din punct de vedere constructiv, are cost mic, este fiabilă în condiţiile cu factori agresivi din mediul agrar, se utilizează uşor şi poate fi aplicată pe larg în diferite ramuri ale agriculturii, inclusiv la prelucrarea primară a produselor agricole şi la sterilizarea lichidelor. Problema utilizării efectului electrohidraulic, constă în dimensionarea corectă a parametrilor instalaţiei pentru obţinerea impulsurilor de tensiune înaltă, în raport cu dimensiunile camerei cu electrozi, cu ajutorul căreia se realizează tratarea lichidelor supuse prelucrării. Pentru dimensionarea şi elaborarea instanţiei propuse, parametrii necesari au fost determinaţi prin calcul şi s-au confirmat prin realizarea încercărilor în funcţionare. Calculul efectuat şi încercările privind funcţionarea instalaţiei în condiţii de laborator au dat posibilitatea de a dimensiona şi optimiza parametrii constructivi şi tehnologici ai instalaţiei electrohidraulice, şi anume: nivelul de tensiune, distanţa dintre electrozi, volumul de lichid tratat, numărul impulsurilor la tratare şi energia descărcării în impuls. Valorile obţinute ale parametrilor estimaţi au dat posibilitatea elaborării şi punerii în funcţiune a instalaţiei, fapt care va permite în viitorul apropiat prezentarea unor rezultate absolut noi, privind posibilităţile şi eficienţa utilizării efectului electrohidraulic la prelucrarea diferitor produse agricole, în condiţiile Republicii Moldova.
  Cuvinte-cheie: efect electrohidraulic, instalaţie electrohidraulică, parametri optimi, impulsuri de tensiune înaltă.
DOI:
18 Energetica eco-industriei concentratelor alimentare
Autori: Burdo O., Terziev S., Levtrinskaia Ju. Academia Industriei Alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Se formulează definiţia eco-industriei pentru industria alimentară. Problemele proceselor de deshidratare, bilanțului de căldură şi perspectivele privind dezvoltarea tehnologiile cu acțiune energetică direcționată. Se propun modalități de rezolvare a problemelor energetice la uscarea produselor. Se formulează ipoteze şi sunt analizate posibilitățile barodifuziei laminare şi turbulente asupra mecanisme de schimb şi de transfer de masă. S-a demonstrat, că utilizarea fluxurile barodifuzionale pot duce la creşterea vitezei de uscare. Se propune în formă diferențială modelul cinetic de extragere. Sunt analizate avantajele utilizării principiilor acțiunii orientate spre promovarea proceselor de extragere a componentelor la primul pas din structura capilară a materiei prime alimentare. Este efectuată analiza eficienței energetice a tehnologiei de uscare bazate pe utilizarea noului criteriu de similitudini - numărul acțiune energetice. S-a demonstrat, că câmp electromagnetic cu caracter de impuls poate iniția un efect principial nou, care este numit mecanodifuzional.
  Cuvinte-cheie: eco-industria, barodifusie, energie, technologii alimentare, modelarea.
DOI:
19 Jubileu
  Rezumat:
20 Vitalie BURCIU - 66 de ani!
  Rezumat:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost