Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
 

Problemele energeticii regionale

Pentru autori

Informaţii pentru autori.

Consecutivitatea amplasării materialelor în lucrare: Titlul lucrării, iniţialele prenumele si numele autorului(ilor), rezumatul, textul, bibliografia, informaţia despre autor. Manuscrisul lucrării trebuie sa fie semnat de către toţi autorii.

Prezentarea lucrarii: Lucrarile se prezinta оn limbile moldovenească (română), rusă si engleză.

Volumul lucrării: pîna la 16 pagini formatul A4.Titlul lucrării se efectuiază cu font Times New Roman, mărimea 14pt, (bold). Rezumatul si informaţia despre autori – cu font 10, interval -1.

Cerinţe către conţinutul şi structura lucrării. Se expun clar si logic rezultatele noi şi originale obţinute de către autori. Lucrarea include: introducere, formularea problemei investigaţiei, metodele si procedurile utilizate, rezultatele, concluzii şi lista bibliografiei. Consistența prezentării materialului articolului: titlu, inițialele și numele autorului(autorilor), rezumat, textul articolului cu tabele și imagini, referințe, informaiții despre autori. Fiecare articol trebuie sa fie semnat de toți autori. Articolele trebuie sa conțină rezultate noi, care trebuie sa fie publicate. Aplicarea articolului impune ca acest articol sa nu fie publicat sau aplicat undeva în altă parte. Materialul publicat în edițiile anterioare sau intr-o conferință poate fi inclus in articol, care prezintă mult multe detalii despre subiect sau imbunătățește semnificativ înțelegerea subiectului. Imagini, tabele sau textul nu trebuie sa fie repetate. Declarații despre noutate de genul "pentru prima dată" trebuie să fie evitate, chiar dacă sunt însoțite cu clauze de negare de genul "din câte știm noi". Permiteți cititorilor să facă concluzia dacă e ceva nou sau nu. Articolele care nu corespund cerințelor pot fi întorse autorilor pentru rescrierea sau respinse.

Cerinţe privind redactarea. Se vor accepta lucrările culese în redactorul Word for Windows (versiunea nu mai jos de 6 ), vezi şablon în limba română sau  şablon în engleză.

Parametrii foii:

  • Formatul hârtiei - A4(210x297);
  • orientarea -manual;
  • font - Times New Roman, size - 11pt;
  • distanţa dintre rînduri – 1,0 rând;
  • cîmpurile în conformitate cu şablon în limba rusă sau  şablon în engleză

Rezumatul este obligatoriu şi se plasează la începutul lucrării în trei limbi: engleză, moldovenească(româna), rusă. Volumul rezumatului de la 230 pîna la 250 de cuvinte. Cerinţele faţă de rezumat, vezi şabloane.

Figurile se numerotează cu prezentarea denumirii sub fig.

Dacă este creată o imagine grafică electronică în Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ar trebui să fie prezent pe o bază așa cum este în același format.
Indiferent de aplicația pe care o utilizați, cu excepția aplicației Microsoft Offi ce, după crearea imaginii electronice ar trebui să fie "Salvare ca" sau convertită la unul dintre următoarele formate (este necesar să se acorde atenție cerințelor pentru gradul permisiuni pentru desene, halteoane și combinații de linii / semiconete, vedeți mai jos):
EPS (sau PDF): desene vectoriale: încorporați toate folosite Fonturi.
TIFF (sau JPEG): fotografii color sau achromatice (semiton): nu mai puțin de 300 dpi.
TIFF (sau JPEG): desene raster (alb-negru de vârf, sat): nu mai puțin de 1000 dpi.
TIFF (sau JPEG): combinații raster /sau achromatic): nu mai puțin de 500 dpi.
Nu trebuie să trimiteți:
• fișiere care au fost formatate pentru afișare pe exemplu, GIF, BMP, PICT, WPG); acestea tind să aibă
un număr mic de pixeli și un set limitat de culori; • Fișiere cu rezoluție foarte scăzută;
• grafice care sunt disproporționat de mari pentru conținut.

Tabelele. Titlurile tabelelor se plasează în dreapta de la centru.

Formulele se culeg în redactorul Word for Windows. Formulele se numerotează cu paranteze rotunde, iar cele voluminoase se amplasează în mai multe rînduri.

Referinţe. Lista bibliografiei se plasează la sfîrşitul manuscrisului în ordinea de referinţa în text şi se prezintă în conformitate cu şablon. Referinţa se notează cu cifre în paranteze patrate.

În informaţia despre autori se include numele şi prenumele, locul de muncă, gradul ştiinţific, domeniul de activitate ştiinţifică, adresele poştale de la serviciu,  telefonul şi E-mail.

În colegiul de redactie a revistei se prezintă:

1.Materialele articoluluii:

- pentru autorii din Republica Moldova: două exemplare ale articolelor, tipărite la imprimanta laser şi versiunea în formă electronică;

- pentru autorii străini: fişierele cu textul articolului se transmite prin poşta electronică.

2) informaţii despre autori;

3) informaţia se prezintă în formatul Word for Windows (versiunea nu mai jos de 6.0).

Fail-urile cu textul lucrării şi datele despre autori se pot trimite prin poşta electronică arhivate: RAR/ZIP – arhive.

Formulele se efectueze în Microsoft Equation. Formulele mare sunt scrise în câteva rânduri. Redactor formulelor —  Microsoft Equation. Formulele sunt amplasate pe centru, iar cele care au referinţe - sunt numerotate. Numerele formulelor sunt scrise în paranteze rotunde și sunt aliniate la marginea din dreapta a paginii. Între formula și textul de mai sus și de mai jos ar trebui să fie la un rând. Stilul formulelor Microsoft Equation (Math):

— fonturi:         Times New Roman (Text, Funcţie, variabilă, Matrice-vector, Numere);

                             Symbol (Mari şi mici litere și simboluri grecești);

— urmărire:    Variabilă — pantă (în italice), cealaltă - normal;

— mărimi (pt.):      Normal                             — 10;

                             Indexul mare                    — 7;   

                             Index mărunte                  — 6;

                             Simbolul mare                  — 16;

                             Simbolul mărunte             — 10.

Lucrările care nu corespund cerinţelor nu se examinează. Lucrările şi dischetele nu se remit autorilor.

Ghid

privitor la cerinţele şi regulile de publicare  în revista  “Problemele energeticii regionale”,

 editată de către  Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Este esenţial ca toate părţile implicate în actul de publicare (autor, editor, referent şi editor), să fie de acord cu următoarele dispoziţii. Poziţia noastră cu privire la etica publicării în revista  “Problemele energeticii regionale” are la bază cerinţele expuse în ghidul COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Revista permite autorului (e) să dețină drepturile de autor, fără restricții.Revista permite autorului (e) să-și păstreze drepturile de publicare fără restricții.

Decizia de a publica

Editorul revistei decide ce manuscrise să fie publicate în revistă. Editorul în activitate sa ţine cont de aspectele privind politica Colegiului de redacţie a revistei, de actele legislative, normele privind  elementele de calomnie, încălcarea drepturilor de autor şi plagiat. Pentru a decide editorul poate consulta şi editori, membri a Colegiului de redacţie sau recenzenţi.

 Atitudine imparţială

Editorul întotdeauna evaluează manuscrisele exclusiv numai reieşind din conținutul lor fără a lua în considerare aspectele de rasă, sex, orientare sexuală, convingeri religioase, origine etnică, naţionalitate sau opinii politice ale autorului.

 Confidenţialitate

Editorul şi toţi membrii Colegiul de redacţie (Consiliului editorial) nu divulgă informaţii despre manuscrisele trimise în revistă. La ceasta are dreptul numai autorul. Editorul şi Colegiul de redacţie poate presta informaţii despre manuscris numai potenţialilor recenzenţi, consultanţilor redacţiei în funcţie de circumstanţe.

 Divulgarea informaţiei şi conflict de interese

Informaţiile cuprinse în manuscrisele nepublicate nu trebuie utilizate înactivitatea redacţiei fără acordul scris al autorului.

 

RESPONSABILITATEA REFERENȚILOR

 

Contribuţie la editare

Evaluările referenţilor ca experţi au ca scop acordarea unui ajutor editorului în luarea deciziilor cu privire la publicarea unui sau altui material. Interacţiune redacţiei revistei cu autorii manuscriselor de asemenea poate contribui la îmbunătăţirea calităţii lucrării ştiinţifice.

 Operativitate

Orice referent care se simte lipsa propriilor abilităţi de a recenza rezultatele cercetării ştiinţifice expuse în manuscris sau  ştie că nu poate termenii stabiliţi de a pregăti avizul la manuscris, trebuie să informeze  editorul revistei şi să refuze efectuarea actului de recenzare.

 Confidenţialitate

Toate manuscrisele primite pentru recenzare trebuie să fie tratate ca documente confidenţiale. Acestea ar trebui să fie afişate sau discutate cu părţi terţe doar cu permisiunea editorului.

 Standarde de obiectivitate

Recenzarea manuscrisului trebuie să fie obiectivă. Critică personală a autorului nu este permisă.

Referentul trebuie să expună propria opinie clar cu o argumentare strictă a ei.

 Link-uri bibliografice

Recenzorii trebuie să identifice lucrările legate de tematica problemelor investigate, dar care nu sunt menţionate de către autorul manuscrisului. Orice declaraţie privind unele constatări, concluzii sau argument sunt elucidate în literatura de specialitate este necesar de confirmat prin trimiteri la sursele relevante bibliografice (link-uri relevante).Referentul este obligat să informeze autorul manuscrisului despre depistarea unei similitudini sau suprapuneri dintre lucrarea evaluată şi alte publicaţie ştiinţifică cunoscută referentului. 

 

Divulgarea informaţiei şi conflict de interese

Informaţia indicată ca confidenţială, precum şi idei care pot fi generate în procesul de evaluare a manuscrisului  nu pot fi divulgate sau utilizate în scopuri personale. Referenţii nu pot evalua manuscrisele în caz că conţinutul lor prezintă un conflict de interese cu activitatea lor, ca urmare a concurenţei, relaţiilor de parteneriat sau altă relaţii cel puţin cu unul din autorii manuscrisului, companiei sau organizaţiei care au atitudine privind manuscrisul. 

 RESPONSABILITATEA AUTORILOR

 Respectarea stilului de redactare a articolului

Autorii trebuie să prezinte o descriere veridică a cercetării finalizate, precum şi o evaluare obiectivă a semnificaţiei rezultatelor lucrării. Informaţiile principale trebuie să fie exact prezentate în lucrare. Articol trebuie să conţină informaţii reale şi referinţe în volum suficient pentru ca rezultatele investigaţiei să fie posibil de reprodus. Furnizarea de informaţii false sau în mod deliberat imprecise se consideră  ca un comportament lipsit de etică şi este inacceptabilă.

 Asigurarea accesului şi posibilităţii de re-utilizare a informaţiilor

Pentru evaluare se propune autorilor să transmită împreună cu manuscrisul şi datele originale primare, care ar trebui să fie gata pentru publicarea deschisă (în conformitate cu normele Asociaţiei companiilor academice şi profesionale de publicare privind datele şi bazele de date). Autorii sunt invitaţi să menţină acurateţea informaţiilor originale privind investigaţiile efectuate într-un termen rezonabil de la data publicării.

 Originalitate şi plagiat

Autorii se angajează să garanteze originalitatea propriei lucrări ştiinţifice şi în cazul în care autorul include afirmaţii sau rezultate ale investigaţiilor obţinute de alţi autori (părţi terţe)a altor autori, dar face referinţele respective în lucrare sa. 

 Publicare multiplă sau paralelă

Autorul nu trebuie să publice rezultatul în mai mult de o singură revista. Prezentarea simultană a manuscrisului în două sau mai multe reviste este văzută ca un comportament lipsit de etică şi  este inacceptabil.

 Obligativitatea referinţelor (Link-urilor)

Toate materialele împrumutat în manuscris trebui să conţină link-uri privind autorii. Autorii se angajează să includă referiri la studiile care au determinat direcţia şi caracterul lucrării prezentate. 

 Autorii  articolului

Lista de autori trebui să includă  doar  persoanele care au avut o contribuţie semnificativă la elaborarea concepţiei, conţinutului şi prepararea lucrării. Persoanele care au adus o contribuţie mai mică, trebui să fie listat în calitate de co-autori. Dacă există persoane care au avut o contribuţie semnificativă la realizarea unor compartimente a lucrării, ei trebuie menţionaţi ca persoane care au contribuit la pregătirea manuscrisului lucrării ştiinţifice. Reprezentantul grupului de autori este obligat de a familiariza cu versiunea finală  a articolului pe toate persoanele care au avut contribuţia respectivă şi de obţinut acordul privind gradul de estimare a aportului lor în această lucrare.  

 Divulgarea informaţiei şi  conflict de interese

Toţi autorii nu trebuie să prezinte în manuscris informaţii cu caracter financiar sau de altă natură  care ar putea avea impact asupra caracterului interpretării rezultatelor investigaţiei ştiinţifice. Nu se admite indicarea surselor de finanţare a investigaţiei ştiinţifice realizate.

 Erori fundamentale în lucrări publicate

În cazul în care autorul a depistat în lucrarea sa publicată o eroare semnificativă el este obligat să notifice prompt editorul revistei sau Colegiul de redacţie, să contribuie la corectarea erorii sau să se  şteargă articolul.

Pentru a asigura calitatea materialelor publicate şi respectarea drepturilor de autor toate articolele parvenite în redacţia revistei sunt testate pentru plagiat (prezenţa de împrumut)cu utilizarea soft-ului  «Anti-plagiat» şi abia dup aceasta sunt trimise pentru recenzare.

Poziţia revistei privind promovarea politicii anti-plagiat, informaţia despre testarea articolelor pe segmental  împrumuturi din articole şi măsurile din partea redacţiei privind depistarea cazurilor examinate ca plagiat  sunt formulate şi prezentate în compartimentul "Politica anti-plagiat" a prezentului Ghid. Editorul şi Colegiul de redacţie a revistei “Problemele energeticii regionale”, solicită toţi autorii care doresc să publice articole în revista lor să se familiarizeze cu aceste informaţii.

POLITICA ANTI-PLAGIAT

 Din punct de vedere al consiliului editorial, plagiat se consideră:

  • utilizarea (citând textual) orice material, în orice volum, fără a specifica sursa;
  • utilizarea imagini, desene, fotografii, tabele, grafice, diagrame, şi orice alte forme de reprezentare grafică a informaţiilor, fără identificarea sursei;
  • utilizare imagini, desene, fotografii, tabele, grafice, diagrame, şi orice alte forme de reprezentare grafică a informaţiilor publicate în publicaţii ştiinţifice şi populare fără acordul dreptului de autor;
  • utilizarea de materiale fără acordul scris al autorilor sau a deţinătorilor drepturilor de autor, care   interzic utilizarea materialelor lor fără un acord special din partea lor.

 

Articolele care conţin mai puţin de 80% de text original nu sunt publicate în revistă.  Colegiul de redacţie nu salută utilizarea unui număr excesiv de citări, chiar prezentate în mod corespunzător. Volumul admisibil de citate admis de redacţie revistei  nu trebuie să depăşească 30% din volumul total al articolului. Review-uri şi alte articole, care din motive obiective necesită un număr mare de citări se vor examina de către colegiul de redacţie în mod individual. Redacţia revistei nu salută practicile privind publicarea articolelor, conţinutul cărora totalmente corespunde altor materiale ştiinţifice publicate de către autor ( teze de doctorat, autoreferate a tezelor de doctorat, monografii) 

 Editorii nu saluta publicarea de articole, al cărui conţinut este în deplină concordanţă cu alte materiale de cercetare ale autorului (dizertaţii, monografie).

Verificarea prezenţei materialelor de împrumut

 Toate articolele, care sunt publicate în revistă, trec procedura de testare cu soft-ul  "Anti-plagiat" cu scopul depistării prezenţei textelor din Internet (prin intermediul motoarelor de căutare). În acest caz că apar unele suspiciuni privind originalitatea textului lucrării  redacţia  utilizează instrumente suplimentare pentru a depista împrumuturi. Texte în limbi străine se verifică  cu motorul de căutare CrossCheck şi alte instrumente similare.

Autorii pot verifica articolele sale  privind plagiatului utilizând instrumentele următoare:

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

http://antiplagiat.ru/

http://www.miratools.ru/

http://www.plagiarisma.net/

http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe

Revista este publicată de 4 ori pe an.

Adresa redactiei: Republica Moldova, MD2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 5, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Redacţia revistei "Problemele energeticii regionale”.

Tel. (37322) 73-81-35, 72-70-40.

E-mail:   mihail_sit@mail.ru   sau  mihail.sit@gmail.com

 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost